Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Nová verzia dokumentu „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“

15. septembra 2006

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejňuje upravenú verziu dokumentu „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“ (ďalej len „všeobecná dokumentácia“). Nová verzia je prílohou usmernenia ECB/2006/12, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému. Novelizujúce usmernenie bolo prijaté Radou guvernérov ECB a bude platné od 1. januára 2007.

Zmeny a doplnenia sa týkajú hlavne zavedenia neobchodovateľných aktív do kolaterálového rámca Eurosystému a predstavujú posledný krok postupného zavádzania jednotného rámca pre akceptovateľný kolaterál spoločného pre všetky úverové operácie Eurosystém (nazývaného tiež „jednotný zoznam“). Jednotný rámec nahrádza dvojstupňový systém kolaterálu, ktorý je v účinnosti od začiatku Hospodárskej a menovej únie (HMÚ) – pozri predchádzajúce tlačové správy z 5. augusta 2004 s názvom „Revízia kolaterálového rámca Eurosystému: druhý krok na ceste k zavedeniu jednotnému zoznamu“ a z 22. júla 2005 s názvom „Kolaterálový rámec Eurosystému: zaradenie neobchodovateľných aktív do jednotného zoznamu“.

Jednotný rámec pre akceptovateľný kolaterál sa skladá z dvoch kategórií aktív – obchodovateľných a neobchodovateľných. Eurosystém definoval konkrétne kritériá akceptovateľnosti a konkrétny rámec hodnotenia úverovej bonity pre neobchodovateľné aktíva, ktoré sú jednotné v celej eurozóne, v snahe zabezpečiť, aby tieto aktíva spĺňali podobné štandardy kolaterálu ako obchodovateľné aktíva. Okrem toho boli vyvinuté konkrétne pracovné postupy na bezpečný prevod a mobilizáciu neobchodovateľných aktív. Pri konkrétnom druhu aktív v rámci neobchodovateľných aktív – úverových pohľadávkach (často tiež uvádzaných ako bankové úvery) – sa počíta s prechodným obdobím do 31. decembra 2011, počas ktorého bude určitý obmedzený počet kritérií akceptovateľnosti a operačných kritérií v eurozóne stále odlišný. Národné centrálne banky si v tomto prechodnom období môžu samy najmä zvoliť minimálnu hodnotu úverových pohľadávok akceptovateľných ako kolaterál a môžu sa rozhodnúť, či sa pri ich použití bude účtovať manipulačný poplatok.

Eurosystém pôvodný dvojstupňový kolaterálový rámec zaviedol s cieľom zabezpečiť hladký prechod na euro. Aktíva boli rozdelené do dvoch stupňov, aby sa zohľadnili rozdiely vo finančných štruktúrach členských štátov na začiatku HMÚ. Aktíva prvého stupňa sa skladali z obchodovateľných aktív, ktoré spĺňali kritériá akceptovateľnosti v celej eurozóne, zatiaľ čo aktíva druhého stupňa pozostávali z aktív, ktoré sa na národnej úrovni považovali za osobitne dôležité a pre ktoré národné centrálne banky stanovili špecifické kritériá akceptovateľnosti. Aktíva druhého stupňa, ktoré nespĺňajú kritériá akceptovateľnosti pre jednotný rámec, budú do 31. mája 2007 postupne vyradené.

Eurosystém bude pokračovať v monitorovaní primeranosti kolaterálového rámca. Osobitnú pozornosť bude venovať hlavne fungovaniu nového rámca pre neobchodovateľné aktíva.

Anglická verzia dokumentu bude zverejnená v elektronickej podobe na internetovej stránke ECB dnes o 15:00 hod. (SEČ). Verzie v ostatných oficiálnych jazykoch Európskeho spoločenstva sa zverejnia neskôr. Tlačené verzie dokumentu budú k dispozícii zdarma od 24. októbra 2006 a možno ich objednať písomne na tlačovom a informačnom odbore ECB alebo v ktorejkoľvek národnej centrálnej banke EÚ.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá