Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Nowelizacja dokumentu „Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu”

15 września 2006 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje dziś znowelizowaną wersję dokumentu pt.: „Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu” (zwanego dalej „Dokumentacją ogólną”). Publikowana wersja stanowi załącznik do wytycznych EBC/2006/12 zmieniających wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu. Nowelizacja wytycznych została zatwierdzona przez Radę Prezesów EBC i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Nowelizacja, która polega głównie na wprowadzeniu do systemu zabezpieczeń Eurosystemu aktywów nierynkowych, stanowi ostatni etap procesu stopniowego wdrażania jednej listy zabezpieczeń kwalifikowanych, wspólnej dla wszystkich operacji kredytowych Eurosystemu. Wspólna lista zastępuje dwie listy zabezpieczeń funkcjonujące od początku istnienia Unii Gospodarczej i Walutowej – por. komunikaty prasowe z dnia 5 sierpnia 2004 r. pt. „Przegląd systemu zabezpieczeń Eurosystemu: drugi krok w kierunku wspólnej listy” oraz z dnia 22 lipca 2005 r. pt.: „Zasady zabezpieczania operacji Eurosystemu – włączenie aktywów nierynkowych na wspólną listę.”

Wspólna lista zabezpieczeń kwalifikowanych obejmuje dwie odrębne klasy aktywów – rynkowe i nierynkowe. Dla zapewnienia, że aktywa nierynkowe jako zabezpieczenia będą spełniać podobne standardy jak aktywa rynkowe, Eurosystem ustalił dla nich specjalne kryteria kwalifikacji i zasady oceny jakości kredytowej, jednakowe dla całej strefy euro. Opracowano ponadto specjalne procedury operacyjne dla aktywów nierynkowych gwarantujące ich bezpieczny transfer i przekazywanie na zabezpieczenie. W stosunku do należności kredytowych (czyli kredytów bankowych), będących szczególną kategorią aktywów nierynkowych, przewidziano okres przejściowy do 31 grudnia 2011 roku, podczas którego niektóre kryteria kwalifikujące i operacyjne w strefie euro będą jeszcze różne. W szczególności w tym okresie krajowe banki centralne będą mogły według własnego uznania ustalić minimalną wartość należności kredytowych kwalifikujących się do wykorzystania jako zabezpieczenie, a także zadecydować o wprowadzeniu ewentualnych opłat transakcyjnych.

Pierwotny system dwóch list przyjęto w Eurosystemie w celu umożliwienia sprawnego przejścia na euro. Rozwiązanie to wynikało z różnic istniejących między systemami finansowymi państw członkowskich u zarania Unii Gospodarczej i Walutowej. Lista pierwsza obejmowała aktywa rynkowe spełniające kryteria kwalifikacji dla całej strefy euro, natomiast na liście drugiej znalazły się aktywa uznane za szczególnie ważne w poszczególnych krajach, dla których indywidualne kryteria kwalifikacji określały właściwe banki centralne. Aktywa z listy drugiej, które nie spełniają kryteriów kwalifikujących ich do wpisania na wspólną listę zostaną wycofane do 31 maja 2007 r.

Eurosystem będzie nadal czuwał nad adekwatnością swojego systemu zabezpieczeń. Szczególną uwagę zwracać będzie na funkcjonowanie nowych zasad dotyczących aktywów nierynkowych.

Elektroniczna wersja dokumentu w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej EBC od dzisiaj, od godziny 15.00 czasu EBC (środkowoeuropejskiego). Wersje w pozostałych językach urzędowych Wspólnoty zostaną udostępnione w późniejszym terminie. Egzemplarze drukowane będzie można uzyskać bezpłatnie składając pisemne zamówienie w Dziale Prasy i Informacji EBC lub w dowolnym krajowym banku centralnym UE od 24 października 2006 r.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami