Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Nova različica poročila dokumenta »Izvajanje denarne politike v euroobmočju: Splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema«

15. september 2006

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja dopolnjeno različico dokumenta »Izvajanje denarne politike v euroobmočju: Splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema« (krajše »Splošna dokumentacija«). Nova različica tega dokumenta je priloga k Smernici ECB/2006/12, ki dopolnjuje Smernico ECB/2000/7 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema. Dopolnilno smernico je sprejel Svet ECB in bo začela veljati 1. januarja 2007.

Dopolnila se nanašajo predvsem na uvedbo netržnega finančnega premoženja v sistem zavarovanj Eurosistema in predstavljajo zadnji korak v postopni uvedbi enotnega sistema primernega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev, ki je skupno za vse kreditne operacije Eurosistema (krajše »enotna lista«). Enotni sistem nadomešča sistem z dvema listama, ki se je uporabljal od začetka ekonomske in monetarne unije (EMU) – gl. prejšnje sporočilo za javnost z dne 5. avgusta 2004 z naslovom »Pregled sistema zavarovanj v Eurosistemu: drugi korak k enotnemu seznamu« – in sporočilo za javnost z dne 22. julija 2005 z naslovom »Sistem zavarovanj v Eurosistemu: uvrstitev netržnega finančnega premoženja na enotni seznam«.

Enotni sistem primernega finančnega premoženja za zavarovanje terjatev sestavljata dva ločena razreda finančnega premoženja – tržno in netržno finančno premoženje. Eurosistem je opredelil posebna merila primernosti in poseben sistem za oceno bonitete netržnega finančnega premoženja, ki veljajo za celotno euroobmočje in zagotavljajo, da to finančno premoženje izpolnjuje podobne standarde za zavarovanje kot tržno finančno premoženje. Poleg tega so bili pripravljeni podrobni operativni postopki za varen prenos in sprostitev netržnega finančnega premoženja. Za posebno vrsto finančnega premoženja v okviru netržnega finančnega premoženja – bančna posojila – je predvideno prehodno obdobje do 31. decembra 2011, v katerem bodo znotraj euroobmočja pri omejenem številu meril primernosti in operativnih kriterijih še vedno obstajale razlike. Še zlasti bodo v tem prehodnem obdobju nacionalne centralne banke imele možnost, da določijo spodnji prag za velikost bančnih posojil, ki se lahko uporabljajo kot zavarovanje, in se odločijo, ali se za uporabo teh terjatev zaračunava provizija.

Prvotni sistem zavarovanj z dvema listama je sprejel Eurosistem, da bi zagotovil nemoten prehod na euro. Finančno premoženje je bilo razdeljeno na dve listi, ki sta omogočali, da se upoštevajo razlike v finančni strukturi posameznih držav članic ob začetku EMU. Na listo 1 je bilo uvrščeno tržno finančno premoženje, ki je izpolnjevalo merila primernosti na ravni euroobmočja, na listi 2 pa je bilo finančno premoženje, ki je bilo posebej pomembno na nacionalni ravni in za katero so nacionalne centralne banke oblikovale posebna merila primernosti. Finančno premoženje z liste 2, ki ne izpolnjuje meril primernosti za uvrstitev na enotno listo, bo postopno odpravljeno do 31. maja 2007.

Eurosistem bo tudi v prihodnje spremljal ustreznost sistema zavarovanj. Pri tem bo posebno pozornost namenil delovanju novega sistema za netržno finančno premoženje.

Elektronsko različico tega dokumenta je mogoče prenesti s spletne strani ECB od danes po 15.00 uri po času ECB (srednjeevropski čas). V drugih uradnih jezikih Skupnosti bo dokument na voljo kasneje. Tiskane izdaje bo od 24. oktobra 2006 mogoče brezplačno naročiti v oddelku za tisk in informiranje (Press and Information Division) ECB ter pri nacionalnih centralnih bankah EU.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije