Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Uus versioon dokumendist „Rahapoliitika rakendamine euroalal: eurosüsteemi rahapoliitiliste instrumentide ja menetluskorra ülddokumentatsioon”

15. september 2006

Täna avaldab Euroopa Keskpank (EKP) ajakohastatud versiooni dokumendist „Rahapoliitika rakendamine euroalal: eurosüsteemi rahapoliitiliste instrumentide ja menetluskorra ülddokumentatsioon” (edaspidi „ülddokumentatsioon”). Uus versioon esitatakse lisana suunisele EKP/2006/12, millega muudetakse suunist EKP/2000/7 eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta. Muudatusi käsitleva suunise on vastu võtnud EKP nõukogu ja seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Muudatused on eeskätt seotud turustamatute varade kaasamisega eurosüsteemi tagatisvarade raamistikku ja tähistavad viimast etappi järkjärgulises üleminekus kõlblike tagatisvarade ühtsele raamistikule (ka „ühtne nimekiri”), mis kehtib kõigi eurosüsteemi krediidioperatsioonide puhul. Ühtne raamistik asendab kaheastmelise tagatisvarade süsteemi, mis on kehtinud majandus- ja rahaliidu algusest (vt 2004. aasta 5. augusti pressiteadet „Eurosüsteemi tagatisvara raamistiku läbivaatamine: tagatisvara ühtse nimekirja kasutuselevõtu teine etapp” ja 2005. aasta 22. juuli pressiteadet „Eurosüsteemi tagatisvarade raamistik: turukõlbmatute varade lisamine ühtsesse nimekirja”).

Kõlblike tagatisvarade ühtne raamistik hõlmab kahte eri liiki varasid – turustatavaid ja turustamatuid. Turustamatute varade puhul on eurosüsteem kindlaks määranud konkreetsed kõlblikkuskriteeriumid ja krediidihindamise raamistiku, mis on ühtsed kogu euroalal, et tagada selliste varade vastavus turustatavate varade puhul kehtivatele tagatisstandarditele. Lisaks töötati välja konkreetne menetluskord turustamatute varade turvaliseks ülekandmiseks ja mobiliseerimiseks. Turustamatute varade ühe liigi, krediidinõuete (sageli ka „pangalaenud”) puhul nähakse ette vaheperiood 31. detsembrini 2011, mille jooksul mõningad kõlblikkuskriteeriumid ja menetlused on euroala riikides endiselt erinevad. Eeskätt võivad riikide keskpangad selle vaheperioodi jooksul valida tagatiseks kõlblike krediidinõuete suuruse alammäära ning otsustada käitlemistasu kohaldamise üle.

Esialgse kaheastmelise tagatisvarade süsteemi võttis eurosüsteem kasutusele selleks, et tagada sujuv üleminek eurole. Varad jaotati kahe astme vahel, et arvestada majandus- ja rahaliidu alguses liikmesriikide finantsstruktuuride erinevusi. Esimene aste koosnes turustatavatest varadest, mis vastasid euroalal kehtivatele kõlblikkuskriteeriumidele. Teine aste sisaldas varasid, mida siseriiklikul tasandil peeti eriti oluliseks ning millele riikide keskpangad kehtestasid eraldi kõlblikkuskriteeriumid. Teise astme varadest, mis ühtse raamistiku kõlblikkuskriteeriumidele ei vasta, loobutakse 31. maiks 2007.

Eurosüsteem jätkab oma tagatisvarade raamistiku kohasuse jälgimist. Eelkõige pööratakse suurt tähelepanu turustamatute varade uue raamistiku toimimisele.

Dokumendi ingliskeelne elektrooniline versioon avaldatakse EKP kodulehel täna kell 15.00 EKP aja järgi (Kesk-Euroopa aeg). Ühenduse teistes ametlikes keeltes ilmub dokument hiljem. Tasuta trükiseid saab alates 24. oktoobrist 2006 kirjalikult tellida EKP pressi- ja infoosakonnast või mis tahes ELi liikmesriigi keskpangast.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid