Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB konvergensrapport maj 2006

16 maj 2006

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag en konvergensrapport vilken har sammanställts efter en begäran om granskning den 2 mars 2006 från Slovenien och den 16 mars 2006 från Litauen. ECB använder samma analysram som i de tidigare konvergensrapporterna av ECB och Europeiska monetära institutet (EMI) för att undersöka om de två berörda länderna har uppnått en hög grad av varaktig ekonomisk konvergens och om de uppfyller de lagstadgade kraven för att deras nationella centralbanker skall kunna bli en del av Eurosystemet (rättslig konvergens).

ECB uppfyller i och med utarbetandet av denna rapport skyldigheten i enlighet med artikel 122.2 tillsammans med artikel 121.I i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen att rapportera till Europeiska unionens råd (EU-rådet) minst en gång vartannat år eller på begäran av en medlemsstat med undantag ”om hur medlemsstaterna fullgör sina förpliktelser när det gäller att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen”. Samma mandat har givits till Europeiska kommissionen. ECB:s konvergensrapport antogs av Allmänna rådet vid en telefonkonferens den 15 maj 2006. Den förelades EU-rådet samma dag av ordförande Trichet. Samtidigt skickades den till Europaparlamentets och Europeiska kommissionens ordförande.

ECB:s konvergensrapport finns på 19 gemenskapsspråk på ECB:s webbplats (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media