Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ett gemensamt eurobetalningsområde

4 maj 2006

Gemensamt uttalande av Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken

Europeiska kommissionen (kommissionen) och Europeiska centralbanken (ECB) har ett gemensamt mål för det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) och den process som skall leda fram till dess förverkligande. De två berörda parterna samarbetar i den här processen och uppmuntrar den europeiska banksektorn och andra berörda parter att skapa de tekniska förutsättningarna för att det gemensamma eurobetalningsområdet skall kunna förverkligas i slutet av 2010.

Mål

Kommissionen och ECB ser SEPA som en integrerad marknad för betalningstjänster. På denna marknad råder effektiv konkurrens och ingen skillnad görs mellan gränsöverskridande och nationella betalningar inom euroområdet. Detta kräver att alla tekniska, rättsliga och kommersiella hinder mellan de nuvarande nationella betalningsmarknaderna tas bort.

Den gemensamma valutan för de tolv euroländerna kommer inte att vara fullständigt införd förrän SEPA har förverkligats, dvs. när konsumenter, företag och myndigheter kan göra kontantlösa betalningar i hela euroområdet från ett enda betalningskonto var som helst i euroområdet med hjälp av en uppsättning betalningsinstrument. Detta skall gå lika enkelt, effektivt och säkert som med inhemska betalningar idag.

Genom att skapa öppna och gemensamma standarder som övervinner tekniska och kommersiella hinder och genom att främja effektiv konkurrens och förbättrad betalningsservice kommer slutanvändarna, dvs. konsumenter, företag och myndigheter att dra nytta av transparenta priser och få kostnadseffektiv service. SEPA kommer att göra betalningsindustrin mer effektiv. Detta leder till stora besparingar och förmåner för hela den europeiska ekonomin som på så vis har lättare att nå sin fulla potential.

SEPA-processen uppmanar till kontinuerliga förbättringar av betalningstjänster genom att erbjuda paneuropeiska produkter som är lika enkla, effektiva och säkra som i dagsläget på nationell nivå. Man måste alltså kunna föreställa sig hur moderna betalningssystem kommer att se ut i slutet av decenniet och fortsätta att förbättra servicenivån. SEPA måste vara framtidsinriktat och både välkomna och möjliggöra förverkligandet av nya tekniska lösningar. Förutom SEPA:s kärnprodukter som nu håller på att utvecklas kan nya möjligheter, som t.ex. e-fakturering, erbjuda stora förmåner.

Standardisering av betalningstjänster och hantering är avgörande. Det är därför mycket viktigt att användarna och andra berörda parter är involverade i processen med att sätta standarder.

Milstolpar

European Payments Council (EPC) har redan gjort betydande framsteg med att skapa program, ramverk och de nödvändiga standarderna för SEPA. Kommissionen och ECB vill ta tillfället i akt och understryka sitt stöd för följande mål som EPC har satt upp för januari 2008:

  • EU:s medborgare, företag och myndigheter bör ha möjlighet att använda SEPA-kontoöverföringen och SEPA-autogirot som dessa har definierats av EPC.
  • Tekniska hinder för gränsöverskridande acceptans vid försäljningsstället och vid kontantuttag för kortbetalningar i euro skall tas bort. Dessutom bör lämpliga tekniska och kontraktsmässiga bestämmelser och standarder definieras för att säkerställa driftskompatibilitet.
  • De nödvändiga förutsättningarna för att få infrastrukturen att bli SEPA-kompatibel skall finnas på plats. Ett lägsta krav är att det finns öppna och gemensamma standarder tillgängliga för alla EU:s hanteringstjänster och de som tillhandahåller infrastruktur för eurobetalningar så att driftskompatibilitet och effektiv konkurrens säkras.

Kommissionen och ECB understryker också vikten av att alla berörda parter, speciellt inom den offentliga sektorn, bidrar till att SEPA uppnås. Genom att visa sitt politiska stöd och tidigt anamma SEPA-produkter kan den offentliga sektorn spela en avgörande roll för SEPA:s framgång.

Kommissionen och ECB stöder också de program och ramar som EPC godkände den 8 mars 2006 såsom bas för de SEPA-produkter som skall introduceras 2008. Kommissionen och ECB lägger stor vikt vid EPC:s arbete att ytterligare förbättra dessa program och ramar i framtiden för att tillgodose användarnas krav och säkerställa att servicenivån fortsätter att förbättras. I det här perspektivet ser kommissionen och ECB dialogen mellan EPC och slutanvändarna som en välkommen början och även viljan att i framtiden i större utsträckning involvera alla intressenter. De välkomnar också åtagandet att samarbeta i frågan om branschöverskridande standarder för att göra SEPA intressant för alla.

Leverans av SEPA-instrument är bara det första steget eftersom en introduktion av instrumenten endast som en lösning för gränsöverskridande betalningar inte skulle resultera i en verkligt integrerad marknad för euroområdet. Framför allt bör en kritisk massa av nationella kontoöverföringar, autogiro och kortbetalningar ha övergått till SEPA-betalningsinstrument i slutet av 2010. Ytterligare steg kommer att behövas för att säkerställa att nya och effektiva SEPA-instrument antas på bred front. Servicenivån på SEPA-instrument måste vara minst lika god som på nuvarande nationella instrument, helst bättre. Detta kommer att möjliggöra för en marknadsdriven migration till SEPA-instrument.

Kommissionen och ECB stöder så långt som möjligt en fortsatt självreglering av marknaden. Med tanke på att SEPA innebär stora och viktiga sociala och ekonomiska fördelar förbehåller kommissionen sig dock rätten att vid behov införa eller föreslå lagstiftning på det här området.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media