Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Jednolity Obszar Płatności w Euro

4 maja 2006 r.

Wspólne oświadczenie Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego

Komisja Europejska (Komisja) i Europejski Bank Centralny (EBC) mają wspólną wizję Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payments Area – SEPA) oraz procesu jego tworzenia. Obie instytucje blisko współdziałają w tym procesie i zachęcają europejski sektor bankowy oraz inne zainteresowane strony do zapewnienia warunków technicznych dla utworzenia Jednolitego Obszaru Płatności w Euro do końca 2010 roku.

Wizja

Komisja i EBC przewidują, że SEPA stanowić będzie zintegrowany rynek usług płatniczych działający na zasadach efektywnej konkurencji, na którym jednakowo traktowane będą płatności transgraniczne i krajowe w ramach strefy euro. Wymaga to usunięcia wszystkich barier technicznych, prawnych i handlowych pomiędzy krajowymi rynkami płatności.

Proces wprowadzania wspólnej waluty w strefie euro zakończy się dopiero po utworzeniu obszaru SEPA, czyli w momencie, gdy osoby prywatne, firmy i rządy będą mieć możliwość realizacji płatności bezgotówkowych w całej strefie euro z jednego rachunku płatniczego zlokalizowanego w dowolnym punkcie tej strefy i przy pomocy jednego zestawu instrumentów płatniczych równie łatwo, sprawnie i bezpiecznie, jak obecnie realizują płatności w granicach krajowych.

Stworzenie otwartych i powszechnych standardów przełamujących bariery techniczne i handlowe oraz rozwój efektywnej konkurencji przyczynią się do poprawy poziomu usług płatniczych, w tym przejrzystości cen i efektywności ekonomicznej. Skorzystają na tym ostateczni użytkownicy usług płatniczych, czyli osoby prywatne, firmy i rządy. SEPA zwiększy efektywność branży płatniczej, co pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności i korzyści dla szeroko pojętej gospodarki europejskiej, a także ułatwi osiągnięcie przez nią pełni możliwości.

Proces tworzenia obszaru SEPA wymaga ciągłego doskonalenia usług płatniczych poprzez oferowanie ogólnoeuropejskich produktów, które będą równie łatwe w stosowaniu, efektywne i bezpieczne jak instrumenty stosowane obecnie na szczeblu krajowym. W tym celu należy przewidywać, jak będą funkcjonować nowoczesne systemy płatnicze pod koniec obecnego dziesięciolecia, a także stale dążyć do podnoszenia poziomu usług. Trzeba przy tym działać perspektywicznie, wykorzystując dostępne możliwości techniczne i zachęcając do opracowywania nowych. Nowości techniczne, takie jak elektroniczne fakturowanie, jako uzupełnienie obecnie opracowywanych podstawowych produktów SEPA, mogą przynieść znaczne korzyści.

Decydujące znaczenie będzie mieć standaryzacja obsługi i przetwarzania płatności. Jest zatem niezbędne, by w procesie tworzenia standardów brali udział odbiorcy usług, w szczególności przedstawiciele firm, oraz inne zainteresowane strony.

Etapy

Europejska Rada ds. Płatności (European Payments Council – EPC) osiągnęła już znaczne postępy w opracowaniu programów, ramowych zasad i niezbędnych standardów dla SEPA. Komisja i EBC chciałyby przy okazji wydania wspólnego oświadczenia zaznaczyć, że popierają cele wyznaczone przez EPC na styczeń 2008 roku:

  • Obywatele, przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej UE powinny mieć możliwość korzystania ze zdefiniowanych przez EPC instrumentów SEPA do realizacji poleceń przelewu i poleceń zapłaty.
  • Należy usunąć bariery techniczne dla transgranicznej akceptacji kart płatniczych w punktach sprzedaży oraz wypłaty gotówki przy transakcjach w euro. Należy ponadto określić odpowiednie warunki i standardy techniczne i umowne, aby zapewnić zdolność do współdziałania.
  • Należy zapewnić warunki do dostosowania infrastruktury do wymagań SEPA. Wymogiem minimalnym jest tu stworzenie otwartych i powszechnych standardów, z których będą mogli korzystać wszyscy unijni dostawcy usług przetwarzania oraz infrastruktury do realizacji płatności w euro, tak by przygotować ich do współdziałania i efektywnej konkurencji.

Ponadto Komisja i EBC pragną podkreślić, jak ważny jest udział wszystkich zainteresowanych, a zwłaszcza sektora publicznego, w tworzeniu obszaru SEPA. Poparcie polityczne i wczesne wprowadzenie produktów SEPA przez sektor publiczny będzie mieć ogromne znaczenie dla powodzenia Jednolitego Obszaru Płatności w Euro.

Komisja i EBC popierają także programy i ramowe zasady uzgodnione przez EPC 8 marca 2006 r. jako podstawę do stworzenia produktów SEPA, które mają zostać wprowadzone w 2008 roku. Komisja i EBC przywiązują wielką wagę do prac EPC nad doskonaleniem programów i ramowych zasad również w przyszłości, tak aby stale spełniały one wymagania użytkowników i pozwalały na ciągłe podnoszenie poziomu usług. W tym kontekście Komisja i EBC z zadowoleniem przyjmują jako punkt wyjścia dialog pomiędzy EPC i ostatecznymi użytkownikami oraz zobowiązanie na przyszłość do bardziej bezpośredniego angażowania wszystkich zainteresowanych. Zadowolenie budzi też zamiar współpracy przy tworzeniu standardów dotyczących całej branży, tak aby koncepcja Jednolitego Obszaru Płatności w Euro stała się interesująca dla wszystkich zainteresowanych.

Stworzenie instrumentów SEPA będzie dopiero pierwszym krokiem, gdyż samo wprowadzenie rozwiązania do realizacji płatności transgranicznych nie zapewni powstania prawdziwie zintegrowanego rynku w całej strefie euro. Ważne jest w szczególności osiągnięcie do końca 2010 roku masy krytycznej krajowych poleceń przelewu, poleceń zapłaty i płatności kartami realizowanych przy pomocy instrumentów płatniczych SEPA. Powszechne przyjęcie nowych efektywnych instrumentów SEPA wymagać będzie dalszych działań. Poziom usług realizowanych przy pomocy instrumentów SEPA musi być co najmniej równie wysoki, a najlepiej wyższy niż istniejących instrumentów krajowych. Dzięki temu same rynki wymogą przejście na rozwiązania SEPA.

Komisja i EBC w najszerszym możliwym zakresie popierają ciągłą samoregulację branży, ale mając na uwadze znaczenie i skalę korzyści społecznych i gospodarczych związanych z obszarem SEPA Komisja pragnie wyraźnie zastrzec sobie prawo do uchwalania lub proponowania aktów prawnych mających umożliwić stworzenie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami