Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Jednotná oblasť platieb v eurách

4. mája 2006

Spoločné vyhlásenie Európskej komisie a Európskej centrálnej banky

Európska komisia (ďalej len Komisia) a Európska centrálna banka (ECB) majú spoločnú predstavu o podobe jednotnej oblasti platieb v eurách (Single Euro Payments Area – SEPA) a o procese vedúcom k jej realizácii. Obe inštitúcie v priebehu tohto procesu úzko spolupracujú a vedú európsky bankový sektor a ostatné zainteresované strany k tomu, aby vytvorili technické predpoklady na realizáciu jednotnej oblasti platieb v eurách do konca roka 2010.

Vízia

Komisia a ECB si pod pojmom SEPA predstavujú integrovaný trh služieb platobného styku, na ktorom funguje účinná konkurencia a na ktorom neexistuje žiadny rozdiel medzi cezhraničnými a vnútroštátnymi platbami v rámci eurozóny. Dosiahnutie tejto vízie si vyžaduje odstránenie všetkých technických, právnych a obchodných prekážok medzi súčasnými národnými platobných trhmi.

Zavedenie eura ako jednotnej meny eurozóny bude úplné až vtedy, keď sa SEPA stane skutočnosťou, t. j. keď spotrebitelia, podniky a vlády budú môcť vykonávať bezhotovostné platby v rámci celej eurozóny z jedného účtu umiestneného kdekoľvek v eurozóne použitím jednotného súboru platobných nástrojov rovnako jednoducho, efektívne a bezpečne, ako je to dnes v prípade domácich platieb.

Vďaka vytvoreniu otvorených a jednotných štandardov, ktoré prekonajú technické a obchodné prekážky, a podpore účinnej konkurencie bude vyššia úroveň služieb platobného styku s transparentnými cenami a úspornými službami prínosom pre koncových používateľov, t. j. spotrebiteľov, podniky a vlády. SEPA sektoru platobných služieb umožní zvyšovať svoju efektívnosť, a tým prinesie podstatné úspory a prínosy aj širšej európskej ekonomike a pomôže jej naplno využiť jej potenciál.

Proces vytvorenia SEPA si vyžaduje neustále zlepšovanie platobných služieb poskytovaním celoeurópskych produktov, ktorých používanie je rovnako jednoduché, efektívne a bezpečné, ako je to teraz na národnej úrovni. Na to je potrebné predvídať, ako budú moderné platobné systémy fungovať na konci desaťročia, a neustále zlepšovať úroveň služieb Koncept SEPA musí byť stavaný tak, aby v budúcnosti dokázal využívať a zároveň umožňovať zavádzanie nových technológií. Popri základných produktoch SEPA, ktoré sú v súčasnosti vo vývoji, môžu byť nové technológie, ako napr. elektronická fakturácia, významným prínosom.

Štandardizácia platobných služieb a spracovania platieb má zásadný význam. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby sa používatelia, najmä podniky, i ostatné zainteresované strany zúčastňovali procesu určovania štandardov.

Hlavné kroky

Európska platobná rada (European Payments Council – EPC) zavádzaním systémov, rámcov a nevyhnutných štandardov už na ceste k vytvoreniu SEPA dosiahla podstatný pokrok. Komisia a ECB využívajú túto príležitosť, aby zdôraznili svoju podporu cieľom EPC stanoveným na január 2008:

  • umožniť obyvateľom, podnikom a orgánom verejnej správy v EÚ používať kreditný a priamy debetný platobný nástroj SEPA, ako ich definuje EPC,
  • odstrániť technické prekážky v cezhraničnej akceptácii kartových platieb a výberu hotovosti v eurách a definovať vhodné technické a zmluvné ustanovenia a štandardy na zaistenie interoperability,
  • vytvoriť potrebné podmienky na to, aby bola existujúca infraštruktúra kompatibilná so systémom SEPA, prinajmenšom zaviesť otvorené a jednotné štandardy, ktoré budú k dispozícii všetkým subjektom v EÚ poskytujúcim spracovateľské služby a infraštruktúru pre platby v eurách, s cieľom zabezpečiť interoperabilitu a účinnú konkurenciu.

Okrem toho Komisia a ECB zdôrazňujú, že je dôležité, aby k vytvoreniu SEPA prispeli všetky zainteresované strany, predovšetkým verejný sektor. Svojou politickou podporou a skorým prijatím produktov SEPA môže verejný sektor zohrať významnú úlohu v úspešnej realizácii jednotnej oblasti platieb v eurách.

Komisia a ECB podporujú aj systémy a rámce, ktoré schválila EPC 8. marca 2006 ako základ pre produkty SEPA, ktoré majú byť zavedené v roku 2008. Komisia a ECB pripisujú veľkú dôležitosť úlohe EPC v ďalšom zdokonaľovaní týchto systémov a rámcov v budúcnosti, aby naďalej spĺňali požiadavky používateľov a zabezpečovali neustále zvyšovanie úrovne služieb. V tomto smere Komisia a ECB vítajú ako počiatočný krok dialóg medzi EPC a koncovými používateľmi, rovnako ako ich snahu ešte viac zapojiť do budúcich iniciatív všetky zainteresované strany. Zároveň podporujú odhodlanie spolupracovať pri určovaní spoločných štandardov potrebných na to, aby bol systém SEPA atraktívny pre všetky zainteresované strany.

Zavedenie nástrojov SEPA je len prvým krokom, pretože ich samotné zavedenie ako riešenie cezhraničného platobného styku by na vytvorenie skutočne integrovaného trhu na úrovni eurozóny nestačilo. Podstatná časť domácich bezhotovostných úhrad, priamych debetov a kartových platieb by sa mala do konca roka 2010 realizovať prostredníctvom platobných nástrojov SEPA. Zabezpečenie plošnej akceptácie nových efektívnych nástrojov SEPA si vyžiada aj ďalšie kroky. Úroveň poskytovaných služieb pri nástrojoch SEPA musí byť minimálne rovnako vysoká ako pri súčasných národných nástrojoch, ale podľa možnosti by mala byť vyššia. Vďaka tomu by trh na nástroje SEPA prešiel prirodzene sám.

Aj keď Komisia i ECB v maximálnej možnej miere podporujú samoreguláciu v tomto sektore, vzhľadom na význam a rozsah spoločenských a ekonomických prínosov oblasti SEPA si Komisia výslovne vyhradzuje právo zaviesť alebo navrhnúť právne predpisy potrebné na jej úspešnú realizáciu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá