Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Enotno območje plačil v eurih

4. maj 2006

Skupna izjava Evropske komisije in Evropske centralne banke

Evropska komisija (Komisija) in Evropska centralna banka (ECB) imata skupno vizijo o enotnem območju plačil v eurih in procesu, ki bo privedel do njegove uresničitve. Obe instituciji tesno sodelujeta v tem procesu ter spodbujata evropski bančni sektor in druge zainteresirane strani, da ustvarijo tehnične možnosti za uresničitev enotnega območja do konca leta 2010.

Vizija

Komisija in ECB vidita enotno območje plačil v eurih kot povezan trg plačilnih storitev, kjer obstaja učinkovita konkurenca in kjer znotraj euroobmočja ni delitve na čezmejna plačila in plačila znotraj države. Za to je treba odstraniti vse tehnične, pravne in poslovne ovire med sedanjimi nacionalnimi plačilnimi sistemi.

Uvedba eura kot enotne valute euroobmočja bo zaključena šele potem, ko bo enotno območje plačil v eurih postalo realnost, tj. ko bodo potrošniki, podjetja in vlade lahko opravljali negotovinska plačila na celotnem euroobmočju z enega samega računa, ki se nahaja kjerkoli na euroobmočju, in z uporabo enotnega sklopa plačilnih instrumentov prav tako preprosto, učinkovito in varno, kot danes opravljajo plačila znotraj svoje države.

Z vzpostavitvijo odprtih in skupnih standardov, ki premoščajo tehnične in poslovne ovire, ter s spodbujanjem učinkovite konkurence bo izboljšana raven storitev s preglednimi cenami in stroškovno učinkovitimi storitvami koristila končnim uporabnikom teh storitev, se pravi potrošnikom, podjetjem in vladam. Enotno območje plačil v eurih bo povečalo učinkovitost plačilnega sektorja, kar bo prineslo koristi širšemu evropskemu gospodarstvu, ki bo lahko precej privarčevalo in lažje v celoti izkoristilo svoj potencial.

Proces oblikovanja enotnega območja plačil v eurih zahteva nenehno izboljševanje plačilnih storitev, in sicer z zagotavljanjem vseevropskih produktov, ki so tako preprosti, učinkoviti in varni kot tisti, ki se danes uporabljajo v posameznih državah. Treba je predvidevati, kako bodo plačilni sistemi izgledali ob koncu desetletja ter nenehno izboljševati raven storitev. Enotno območje plačil v eurih mora biti progresivno ter sprejemati nove tehnološke priložnosti in omogočati njihovo uresničitev. Skupaj z osrednjimi produkti enotnega območja plačil v eurih, ki se trenutno razvijajo, lahko nove priložnosti (na primer e-fakturiranje) prinesejo velike koristi.

Ključnega pomena je standardizacija plačilnih storitev in obdelave. Zato je bistveno, da v procesu vzpostavitve standardov sodelujejo uporabniki, še posebno podjetja, in druge zainteresirane strani.

Ključni dogodki

Pri uresničitvi enotnega območja plačil v eurih je Evropski svet za plačila že dosegel precejšen napredek glede vzpostavitve načrtov, okvirov in potrebnih standardov za delovanje enotnega območja plačil v eurih. Komisija in ECB ob tej priložnosti izražata podporo ciljem, ki jih je za januar 2008 zastavil Evropski svet za plačila, in sicer:

  • da imajo državljani, podjetja in javne uprave v EU možnost uporabljati plačilne instrumente enotnega območja plačil v eurih za kreditni prenos in direktno obremenitev, ki jih je oblikoval Evropski svet za plačila;
  • da se za plačila v eurih s kartico odstranijo vse tehnične ovire pri čezmejni uporabi kartice na prodajnih mestih in za dvig gotovine. Za zagotovitev medobratovalnosti je treba opredeliti tudi ustrezne tehnične in pogodbene pogoje in standarde;
  • da se izvede vse potrebno za vzpostavitev skladnosti infrastrukture z načrtom enotnega območja plačil v eurih. Za to so potrebni vsaj odprti in skupni standardi, ki so na voljo vsem obdelovalcem storitev in ponudnikom infrastrukture za plačila v eurih v EU, da bi se pripravili na medobratovalnost in učinkovito konkurenco.

Poleg tega Komisija in ECB poudarjata, da je pomembno, da k vzpostavitvi enotnega območja plačil v eurih prispevajo vse zainteresirane strani in še posebno javni sektor. Z izkazovanjem politične podpore in čimprejšnjo uporabo produktov enotnega območja plačil v eurih ima lahko javni sektor ključno vlogo za uspeh enotnega območja plačil v eurih.

Komisija in ECB podpirata tudi načrte in okvire, ki jih je 8. marca 2006 sprejel Evropski svet za plačila in služijo kot podlaga za produkte enotnega območja plačil v eurih, ki naj bi bili uvedeni leta 2008. Komisija in ECB menita, da je delo Evropskega sveta za plačila izredno pomembno za nadaljnje izboljšanje načrtov in okvirov, pri čemer se bodo še naprej upoštevale zahteve uporabnikov, raven storitev pa se bo ves čas izboljševala. Ob tem Komisija in ECB kot začetni korak pozdravljata dialog med Evropskim svetom za plačila in končnimi uporabniki, kakor tudi njihovo zavezo, da v prihodnje še bolj vključijo vse zainteresirane strani. Ravno tako pozdravljata zavezo za skupno delo na področju medsektorskih standardov, kar bo k uporabi enotnega območja plačil v eurih pritegnilo vse zainteresirane strani.

Oblikovanje instrumentov enotnega območja plačil v eurih je le prvi korak, saj uvedba instrumentov, ki bi bili zgolj rešitev za čezmejna plačila, ne bi vzpostavila resnično povezanega trga na ravni euroobmočja. Zlasti je treba do konca leta 2010 preusmeriti kritično maso nacionalnih kreditnih prenosov, direktnih obremenitev in plačil s kartico na plačilne instrumente enotnega območja plačil v eurih. Potrebni bodo nadaljnji ukrepi za zagotovitev najširše uporabe novih in učinkovitih instrumentov enotnega območja plačil v eurih. Raven storitev, ki jih zagotavljajo instrumenti enotnega območja plačil v eurih, bo morala biti vsaj tako dobra kot pri sedanjih nacionalnih instrumentih ali še boljša. S tem bo trg sam sprožil prehod na instrumente enotnega območja plačil v eurih.

Komisija in ECB v največji možni meri podpirata samoregulacijo sektorja, vendar zaradi pomena ter precejšnjih socialnih in gospodarskih koristi enotnega območja plačil v eurih si Komisija izrecno pridržuje pravico, da predlaga ali uvede potrebno zakonodajo za njegovo uresničitev.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije