Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Jednotná oblast pro platby v eurech

4. května 2006

Společné prohlášení Evropské komise a Evropské centrální banky

Evropská komise (dále jen Komise) a Evropská centrální banka (dále jen ECB) mají společnou představu o podobě Jednotné oblasti pro platby v eurech (Single Euro Payments Area – SEPA) a o procesu vedoucím k její realizaci. Obě instituce v rámci tohoto procesu úzce spolupracují a působí na bankovní sektor a ostatní zainteresované strany, aby vytvořily technické předpoklady pro realizaci Jednotné oblasti pro platby v eurech do konce roku 2010.

Základní představa

Pod pojmem SEPA si Komise a ECB představují integrovaný trh služeb platebního styku, který se vyznačuje účinnou konkurencí a na kterém v rámci eurozóny není rozdílu mezi přeshraničními a vnitrostátními platbami. To si vyžaduje odstranění všech technických, právních a obchodních překážek mezi stávajícími národními platebními trhy.

Zavedení eura jako jednotné měny eurozóny bude dokončené jen tehdy, až se SEPA stane skutečností, tj. až spotřebitelé, podniky a orgány státní správy budou moci z jednoho platebního účtu umístěného kdekoli v eurozóně provádět bezhotovostní platby v celé eurozóně pomocí jednotného souboru platebních nástrojů stejně jednoduše, efektivně a bezpečně, jako je tomu v případě vnitrostátních plateb.

Vytvořením otevřených a jednotných standardů, které překonají technické a obchodní překážky, a podporou účinné konkurence bude vyšší úroveň služeb platebního styku s transparentními cenami a hospodárnými službami přínosem pro konečné uživatele – tedy spotřebitele, podniky a orgány státní správy. SEPA umožní sektoru platebních služeb zvýšit svou efektivnost, a tím pro hospodářství v Evropě zajistí výrazné úspory a výhody a usnadní mu plné využití jeho potenciálu.

Proces vytvoření SEPA vyžaduje soustavné zdokonalování platebních služeb prostřednictvím nabídky celoevropských produktů, jejichž používání je stejně jednoduché, efektivní a bezpečné, jako je tomu dnes na vnitrostátní úrovni. K tomu je třeba předvídat, jakou budou mít moderní platební systémy podobu na konci desetiletí, a soustavně zlepšovat úroveň služeb. Koncepce SEPA musí být navržena tak, aby do budoucna dokázala využívat a zároveň umožňovala zavádět nové technologie. Kromě základních produktů SEPA, které se v současnosti vyvíjejí, mohou být významný přínosem i nové technologické možnosti, jako je elektronická fakturace.

Zásadní význam má standardizace platebních služeb a zpracování plateb. Je tedy důležité, aby se uživatelé, a to zejména podniky, i další zainteresované strany účastnili procesu stanovování standardů.

Hlavní kroky

Významného pokroku při přípravě SEPA již dosáhla Evropská rada pro platební styk (European Payments Council – EPC) zaváděním systémů, postupů a nezbytných standardů pro SEPA. Komise a ECB využívají tuto příležitost, aby zdůraznily svou podporu cílům EPC, které mají být splněny do ledna 2008:

  • poskytnout obyvatelům, podnikům a orgánům státní správy v EU možnost využívat převodní nástroj SEPA a nástroj přímého inkasa SEPA, jak je definuje EPC,
  • odstranit technické překážky přeshraniční akceptace platebních karet v místě prodeje při platbách a výběru hotovosti v eurech a dále definovat odpovídající technická a smluvní ustanovení a standardy k zajištění interoperability,
  • zavést nezbytné podmínky k tomu, aby infrastruktura splňovala požadavky systému SEPA; jedná se přinejmenším o otevřené a jednotné standardy, které budou k dispozici všem, kteří v EU poskytují zpracovatelské služby a infrastrukturu pro platby v eurech, aby byla zajištěna interoperabilita a účinná konkurence.

Dále Komise a ECB zdůrazňují, že je důležité, aby se na vytvoření SEPA podílely všechny zainteresované strany, zejména veřejný sektor. Vyjádřením politické podpory a včasným přijetím produktů SEPA může veřejný sektor sehrát důležitou úlohu při úspěšné realizaci SEPA.

Komise a ECB podporují také systémy a rámce, které EPC schválila 8. března 2006 jako základ pro produkty SEPA, které mají být zavedeny v roce 2008. Komise a ECB připisují velký význam úloze EPC v dalším zdokonalování těchto systémů a rámců v budoucnu, aby nadále splňovaly požadavky uživatelů a zajišťovaly neustálé zdokonalování úrovně služeb. Komise a ECB tedy vítají jako počáteční krok dialog mezi EPC a konečnými uživateli a jejich úsilí o větší zapojení všech zainteresovaných stran v budoucnu i odhodlání spolupracovat na vytvoření přeshraničních standardů, které jsou nezbytné k tomu, aby se SEPA stala zajímavá pro všechny zainteresované strany.

Zavedení nástrojů SEPA je jen prvním krokem, neboť jejich samotné zavedení jako řešení přeshraničního platebního styku by k vytvoření skutečně integrovaného trhu na úrovni eurozóny nepostačovalo. Především by do konce roku 2010 měla přejít na platební nástroje SEPA rozhodná většina vnitrostátních převodů, přímých inkas a plateb uskutečňovaných prostřednictvím platebních karet. K zajištění plošného přijetí nových a efektivních nástrojů SEPA budou třeba i další kroky. Úroveň služeb poskytovaných prostřednictvím nástrojů SEPA bude muset být alespoň tak vysoká, jako je tomu u současných národních nástrojů, a podle možností by měla být i vyšší. To umožní, aby trh přešel na nástroje SEPA přirozeně sám.

Komise i ECB v největší možné míře podporují v tomto odvětví samoregulaci, avšak vzhledem k významu a rozsahu společenských a ekonomických přínosů vyplývajících ze zavedení SEPA si Komise výslovně vyhrazuje právo za tímto účelem zavádět nebo navrhovat nezbytné právní předpisy.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média