Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

Jednotná oblast pro platby v eurech

4. května 2006

Společné prohlášení Evropské komise a Evropské centrální banky

Evropská komise (dále jen Komise) a Evropská centrální banka (dále jen ECB) mají společnou představu o podobě Jednotné oblasti pro platby v eurech (Single Euro Payments Area – SEPA) a o procesu vedoucím k její realizaci. Obě instituce v rámci tohoto procesu úzce spolupracují a působí na bankovní sektor a ostatní zainteresované strany, aby vytvořily technické předpoklady pro realizaci Jednotné oblasti pro platby v eurech do konce roku 2010.

Základní představa

Pod pojmem SEPA si Komise a ECB představují integrovaný trh služeb platebního styku, který se vyznačuje účinnou konkurencí a na kterém v rámci eurozóny není rozdílu mezi přeshraničními a vnitrostátními platbami. To si vyžaduje odstranění všech technických, právních a obchodních překážek mezi stávajícími národními platebními trhy.

Zavedení eura jako jednotné měny eurozóny bude dokončené jen tehdy, až se SEPA stane skutečností, tj. až spotřebitelé, podniky a orgány státní správy budou moci z jednoho platebního účtu umístěného kdekoli v eurozóně provádět bezhotovostní platby v celé eurozóně pomocí jednotného souboru platebních nástrojů stejně jednoduše, efektivně a bezpečně, jako je tomu v případě vnitrostátních plateb.

Vytvořením otevřených a jednotných standardů, které překonají technické a obchodní překážky, a podporou účinné konkurence bude vyšší úroveň služeb platebního styku s transparentními cenami a hospodárnými službami přínosem pro konečné uživatele – tedy spotřebitele, podniky a orgány státní správy. SEPA umožní sektoru platebních služeb zvýšit svou efektivnost, a tím pro hospodářství v Evropě zajistí výrazné úspory a výhody a usnadní mu plné využití jeho potenciálu.

Proces vytvoření SEPA vyžaduje soustavné zdokonalování platebních služeb prostřednictvím nabídky celoevropských produktů, jejichž používání je stejně jednoduché, efektivní a bezpečné, jako je tomu dnes na vnitrostátní úrovni. K tomu je třeba předvídat, jakou budou mít moderní platební systémy podobu na konci desetiletí, a soustavně zlepšovat úroveň služeb. Koncepce SEPA musí být navržena tak, aby do budoucna dokázala využívat a zároveň umožňovala zavádět nové technologie. Kromě základních produktů SEPA, které se v současnosti vyvíjejí, mohou být významný přínosem i nové technologické možnosti, jako je elektronická fakturace.

Zásadní význam má standardizace platebních služeb a zpracování plateb. Je tedy důležité, aby se uživatelé, a to zejména podniky, i další zainteresované strany účastnili procesu stanovování standardů.

Hlavní kroky

Významného pokroku při přípravě SEPA již dosáhla Evropská rada pro platební styk (European Payments Council – EPC) zaváděním systémů, postupů a nezbytných standardů pro SEPA. Komise a ECB využívají tuto příležitost, aby zdůraznily svou podporu cílům EPC, které mají být splněny do ledna 2008:

  • poskytnout obyvatelům, podnikům a orgánům státní správy v EU možnost využívat převodní nástroj SEPA a nástroj přímého inkasa SEPA, jak je definuje EPC,
  • odstranit technické překážky přeshraniční akceptace platebních karet v místě prodeje při platbách a výběru hotovosti v eurech a dále definovat odpovídající technická a smluvní ustanovení a standardy k zajištění interoperability,
  • zavést nezbytné podmínky k tomu, aby infrastruktura splňovala požadavky systému SEPA; jedná se přinejmenším o otevřené a jednotné standardy, které budou k dispozici všem, kteří v EU poskytují zpracovatelské služby a infrastrukturu pro platby v eurech, aby byla zajištěna interoperabilita a účinná konkurence.

Dále Komise a ECB zdůrazňují, že je důležité, aby se na vytvoření SEPA podílely všechny zainteresované strany, zejména veřejný sektor. Vyjádřením politické podpory a včasným přijetím produktů SEPA může veřejný sektor sehrát důležitou úlohu při úspěšné realizaci SEPA.

Komise a ECB podporují také systémy a rámce, které EPC schválila 8. března 2006 jako základ pro produkty SEPA, které mají být zavedeny v roce 2008. Komise a ECB připisují velký význam úloze EPC v dalším zdokonalování těchto systémů a rámců v budoucnu, aby nadále splňovaly požadavky uživatelů a zajišťovaly neustálé zdokonalování úrovně služeb. Komise a ECB tedy vítají jako počáteční krok dialog mezi EPC a konečnými uživateli a jejich úsilí o větší zapojení všech zainteresovaných stran v budoucnu i odhodlání spolupracovat na vytvoření přeshraničních standardů, které jsou nezbytné k tomu, aby se SEPA stala zajímavá pro všechny zainteresované strany.

Zavedení nástrojů SEPA je jen prvním krokem, neboť jejich samotné zavedení jako řešení přeshraničního platebního styku by k vytvoření skutečně integrovaného trhu na úrovni eurozóny nepostačovalo. Především by do konce roku 2010 měla přejít na platební nástroje SEPA rozhodná většina vnitrostátních převodů, přímých inkas a plateb uskutečňovaných prostřednictvím platebních karet. K zajištění plošného přijetí nových a efektivních nástrojů SEPA budou třeba i další kroky. Úroveň služeb poskytovaných prostřednictvím nástrojů SEPA bude muset být alespoň tak vysoká, jako je tomu u současných národních nástrojů, a podle možností by měla být i vyšší. To umožní, aby trh přešel na nástroje SEPA přirozeně sám.

Komise i ECB v největší možné míře podporují v tomto odvětví samoregulaci, avšak vzhledem k významu a rozsahu společenských a ekonomických přínosů vyplývajících ze zavedení SEPA si Komise výslovně vyhrazuje právo za tímto účelem zavádět nebo navrhovat nezbytné právní předpisy.

Kontakty pro média