Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied

4 mei 2006

Gezamenlijke verklaring van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank

De Europese Commissie (Commissie) en de Europese Centrale Bank (ECB) delen een gemeenschappelijke visie betreffende het Gemeenschappelijke Eurobetalingsgebied (Single Euro Payments Area, ofwel SEPA) en het proces dat moet leiden tot de verwezenlijking ervan. Beide instellingen werken nauw samen in dit proces en moedigen het Europese bankwezen en overige relevante belanghebbenden aan uiterlijk eind 2010 de technische voorwaarden te hebben gerealiseerd voor verwezenlijking van het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied.

Visie

De Commissie en de ECB zien het SEPA als een geïntegreerde markt voor betalingsdiensten die onderhevig is aan effectieve concurrentie en waar geen verschil bestaat tussen grensoverschrijdende en nationale betalingen binnen het eurogebied. Dit vraagt om het verwijderen van alle technische, juridische en commerciële belemmeringen tussen de huidige nationale betalingsmarkten.

De invoering van de euro als de gemeenschappelijke munt van het eurogebied zal pas zijn voltooid wanneer het SEPA realiteit is geworden, d.w.z. wanneer cliënten, ondernemingen en overheden de mogelijkheid hebben binnen het gehele eurogebied girale betalingen te verrichten vanaf één enkele betaalrekening ongeacht waar in het eurogebied, daarbij gebruik makend van één enkele reeks betalingsinstrumentenDit alles op net zo gemakkelijke, efficiënte en veilige wijze als waarop thans in de nationale context betalingen worden verricht.

Het creëren van open en gemeenschappelijke standaarden waarmee technische en commerciële belemmeringen worden overwonnen en het stimuleren van effectieve concurrentie, zal leiden tot betere betalingsdiensten waar de eindgebruikers van deze diensten, te weten de cliënten, ondernemingen en overheden, middels transparante prijzen en kostenefficiënte diensten van zullen profiteren. Het SEPA zal het voor de betalingssector mogelijk maken efficiënter te worden, wat significante besparingen en voordelen voor de bredere Europese economie zal opleveren en zal bijdragen tot verwezenlijking van haar volle potentieel.

Het SEPA-proces vraagt om voortdurende verbetering van betalingsdiensten door pan-Europese producten aan te bieden die net zo gebruikersvriendelijk, efficiënt en veilig zijn als thans op nationaal niveau het geval is. Dit vereist dat wordt ingespeeld op hoe moderne betalingssystemen er aan het eind van het decennium uit zullen zien, en dat het niveau van de dienstverlening voortdurend wordt verbeterd. Het SEPA dient toekomstgericht te zijn en het scheppen van nieuwe technologische mogelijkheden te verwelkomen en mogelijk te maken. Naast de kernproducten van het SEPA die thans worden ontwikkeld, kunnen nieuwe mogelijkheden, zoals internetfacturering, grote voordelen opleveren.

De standaardisatie van betalingsdiensten en -verwerking is cruciaal. Het is derhalve van essentieel belang dat gebruikers, in het bijzonder ondernemingen, en overige relevante belanghebbenden worden betrokken bij het vastleggen van standaarden.

Mijlpalen

De Europese Betalingsraad (European Payments Council, ofwel EPC) heeft reeds belangrijke vooruitgang geboekt richting het SEPA, zoals het vaststellen van systemen, kaders en de noodzakelijke aan het SEPA ten grondslag liggende standaarden. De Commissie en de ECB maken van de gelegenheid gebruik om hun steun voor de door de EPC vastgestelde doelstellingen voor januari 2008 kracht bij te zetten:

  • Dat burgers, ondernemingen en overheidsinstanties in de EU de mogelijkheid hebben gebruik te maken van de SEPA-betalingsinstrumenten voor overboeking van eurobetalingen en voor automatische incasso, zoals vastgelegd door de EPC.
  • Dat de technische belemmeringen voor grensoverschrijdende acceptatie bij het verkooppunt en voor contant-geldopnames voor kaartbetalingen in euro dienen te worden weggenomen. Daarnaast dienen passende technische en contractuele bepalingen en standaarden te worden vastgelegd teneinde uitwisselbaarheid te waarborgen.
  • Dat de noodzakelijke voorwaarden voor infrastructuren om volgens het SEPA-systeem te kunnen werken, gerealiseerd zijn. Dit vraagt op zijn minst om open en gemeenschappelijke standaarden die voor alle verwerkingsdiensten en infrastructuuraanbieders voor eurobetalingen binnen de EU beschikbaar zijn, ter voorbereiding op uitwisselbaarheid en effectieve concurrentie.

Daarnaast benadrukken de Commissie en de ECB dat het belangrijk is dat alle relevante belanghebbenden, in het bijzonder de publieke sector, bijdragen aan de verwezenlijking van het SEPA. Door het tonen van politieke steun en door bij de eersten te horen die op SEPA-producten overgaan, kan de publieke sector een belangrijke rol spelen bij het tot een succes maken van het SEPA.

De Commissie en de ECB ondersteunen tevens de systemen en kaders, zoals op 8 maart 2006 overeengekomen door de EPC, als de basis voor de SEPA-producten die in 2008 worden ingevoerd. De Commissie en de ECB hechten grote waarde aan het werk van de EPC dat erop is gericht de systemen en kaders in de toekomst verder te verbeteren teneinde aan de gebruikerseisen te kunnen blijven voldoen en er voor te zorgen dat het niveau van dienstverlening voortdurend verbetert. In dit kader verwelkomen de Commissie en de ECB, als beginpunt, de dialoog tussen de EPC en de eindgebruikers evenals hun commitment om in de toekomst alle belanghebbenden opener bij het proces te betrekken. Zij verwelkomen tevens de commitment om samen te werken op gebied van industriebrede standaarden, die noodzakelijk zijn om het SEPA voor alle belanghebbenden aantrekkelijk te maken.

Het leveren van de SEPA-instrumenten is slechts de eerste stap, aangezien de invoering van de instrumenten als slechts een grensoverschrijdende betalingsoplossing niet zou leiden tot een werkelijk geïntegreerde markt op het niveau van het eurogebied. Met name dient uiterlijk eind 2010 een kritische massa van nationale overboekingen, automatische incasso’s en kaartbetalingen naar SEPA-betalingsinstrumenten te zijn gemigreerd. Er zullen verdere stappen nodig zijn om er voor te zorgen dat nieuwe en efficiënte SEPA-instrumenten op breed niveau worden ingevoerd. Het door SEPA-instrumenten geboden niveau van dienstverlening zal minstens zo goed moeten zijn als dat van bestaande nationale instrumenten, maar bij voorkeur beter. Dit zal een door de markt gestuurde migratie naar de SEPA-instrumenten mogelijk maken.

De Commissie en de ECB ondersteunen een blijvende, zo hoog mogelijke mate van zelfregulering door de sector, maar gezien het belang en de omvang van de sociale en economische voordelen van het SEPA behoudt de Commissie zich expliciet het recht voor noodzakelijke wetgeving in te voeren of voor te stellen ter verwezenlijking van het SEPA.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media