Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Ühtne euromaksete piirkond

4. mai 2006

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga ühisavaldus

Euroopa Komisjonil (komisjon) ja Euroopa Keskpangal (EKP) on ühine seisukoht ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) ja seda ettevalmistava protsessi kohta. Mõlemad institutsioonid teevad tihedat koostööd SEPA ettevalmistamisel ning ergutavad Euroopa pangasektorit ja teisi asjaomaseid osapooli looma ühtse euromaksete piirkonna jaoks vajalikud tehnilised tingimused 2010. aasta lõpuks.

Eesmärk

Komisjon ja EKP näevad SEPAt makseteenuste integreeritud turuna, kus valitseb tõhus konkurents ning ei eristata piiriüleseid ja siseriiklikke makseid euroala piires. Selleks tuleb kaotada kõik tehnilised, õiguslikud ja kaubanduslikud tõkked praeguste siseriiklike makseturgude vahel.

Ühisraha euro kasutuselevõtt euroalal jõuab lõpule alles pärast ühtse euromaksete piirkonna loomist, st kui tarbijad, ettevõtted ja valitsused saavad sooritada sularahata makseid kogu euroalal ühelt maksekontolt, kasutades ühtseid maksevahendeid sama lihtsalt, tõhusalt ja turvaliselt nagu praegu kodumaiste maksete sooritamisel.

Tehnilisi ja kaubanduslikke tõkkeid ületavate ühiste ja avatud standardite loomine ning tõhusa konkurentsi edendamine parandab makseteenuste taset ning muudab hinnad läbipaistvamaks ja teenused säästlikumaks, tuues kasu nende teenuste lõppkasutajatele, st tarbijatele, ettevõtetele ja valitsustele. SEPA muudab maksete sooritamise tõhusamaks, tuues laiemale Euroopa majandusele märkimisväärseid sääste ja kasu ning hõlbustades majanduse kõigi võimaluste kasutamist.

SEPA rakendamiseks tuleb pidevalt parandada makseteenuste kvaliteeti, pakkudes üleeuroopalisi tooteid, mis on sama lihtsad, tõhusad ja turvalised nagu praegu kodumaised tooted. Oluline on ette näha, millised on kaasaegsed maksesüsteemid aastakümne lõpus, ja parandada jätkuvalt teenuste kvaliteeti. SEPA peab olema tulevikku suunatud, võimaldades uute tehnoloogiliste lahenduste loomist ja kasutamist. Lisaks praegu arendatavatele SEPA põhitoodetele toovad uued lahendused, näiteks e-arved, suurt kasu.

Hädavajalik on luua makseteenuste ja maksete töötlemise ühtsed standardid. Nende määratlemisel peavad osalema nii kasutajad, eelkõige ettevõtted, kui ka teised asjaomased osapooled.

Ajakava

Euroopa Maksenõukogu on SEPA elluviimisel juba saavutanud märkimisväärset edu ning kehtestanud SEPA toimimiseks vajalikud kavad, raamistikud ja standardid. Komisjon ja EKP kinnitavad oma toetust Euroopa Maksenõukogu seatud eesmärkide saavutamisele 2008. aasta jaanuariks:

  • ELi kodanikel, ettevõtetel ja riikide haldusasutustel peab olema võimalus kasutada Euroopa Maksenõukogu määratletud SEPA kreedit- ja otsekorralduse maksevahendeid.
  • Tuleb kaotada tehnilised tõkked piiriüleste eurodes kaardimaksete sooritamisele müügikohtades ja sularaha väljavõtmisele. Lisaks tuleb kehtestada vastavad tehnilised ja lepingulised sätted, et tagada koostalitlusvõime.
  • Tuleb luua vajalikud tingimused, et infrastruktuurid oleksid kooskõlas SEPA kavaga. Selleks tuleb vähemalt kehtestada ühised ja avatud standardid, mis on kättesaadavad kõigile ELi euromaksete töötlusteenuste pakkujatele, et tagada koostalitlusvõime ja tõhus konkurents.

Lisaks toonitavad komisjon ja EKP, et kõigi asjaomaste osapoolte, eelkõige avaliku sektori osalus SEPA saavutamisel on väga oluline. Poliitilise toetuse ja SEPA toodete varase kasutuselevõtuga saab avalik sektor anda olulise panuse ühtse euromaksete piirkonna edukasse toimimisse.

Komisjon ja EKP toetavad ka Euroopa Maksenõukogu poolt 8. märtsil 2006 heaks kiidetud kavasid ja raamistikke, mis on aluseks SEPA toodetele, mida kavatsetakse rakendada 2008. aastal. Komisjon ja EKP peavad väga oluliseks Euroopa Maksenõukogu tööd nende kavade ja raamistike edasiarendamisel, et vastata kasutajate nõudmistele ja parandada järjepidevalt teenuste kvaliteeti. Komisjon ja EKP tervitavad arutelu Euroopa Maksenõukogu ja lõppkasutajate vahel ning kohustust kaasata edaspidi kõik osapooled veelgi avatumalt. Samuti tervitatakse kohustust teha koostööd vajalike standardite kehtestamisel sektorite vahel, et SEPA pakuks huvi kõigile osapooltele.

SEPA maksevahendite loomine on siiski üksnes esimene samm, sest ainult piiriüleseid lahendusi pakkuvaid maksevahendeid rakendades ei ole võimalik saavutada täielikult lõimunud turgu euroalal. Eelkõige tuleb 2010. aasta lõpuks viia piisav hulk siseriiklikke kreedit- ja otsekorraldusi ning kaardimakseid üle SEPA maksevahenditele. Selleks, et tagada uute ja tõhusate SEPA maksevahendite laialdane kasutamine, tuleb teha täiendavaid jõupingutusi. SEPA maksevahendite teeninduse kvaliteet peab olema vähemalt sama hea kui olemasolevatel siseriiklikel maksevahenditel, kuid soovitavalt parem. See võimaldab turgude eelistustest lähtuvat üleminekut SEPA maksevahenditele.

Komisjon ja EKP toetavad igati kõnealuse sektori iseregulatsiooni jätkumist. Arvestades siiski SEPAst tuleneva sotsiaalse ja majandusliku kasu tähtsust ning ulatust, jätab komisjon endale õiguse võtta vastu SEPA saavutamiseks vajalikke õigusakte või teha ettepanekuid nende vastuvõtmiseks.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid