SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Det Fælles Eurobetalingsområde

4. maj 2006

Fælles udtalelse fra Europa-Kommissionen og Den Europæiske Centralbank

Europa-Kommissionen (Kommissionen) og Den Europæiske Centralbank (ECB) har den samme vision om et fælles eurobetalingsområde, Single Euro Payments Area (SEPA), og den proces, der fører frem til dets virkeliggørelse. Begge institutioner arbejder tæt sammen i denne proces og opfordrer den europæiske banksektor og andre relevante interessenter til at skabe de tekniske forudsætninger for, at SEPA kan realiseres inden udgangen af 2010.

Vision

Kommissionen og ECB ser SEPA som et integreret marked for betalingstjenester, hvor konkurrencen er effektiv, og hvor der inden for euroområdet ikke skelnes mellem grænseoverskridende og nationale betalinger. Dette kræver, at alle tekniske, retlige og handelsmæssige hindringer fjernes mellem de nuværende nationale markeder for betalinger.

Indførelsen af euroen som fælles valuta i euroområdet er først afsluttet, når SEPA er blevet en realitet, dvs. når forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder ved hjælp af ét enkelt sæt af betalingsinstrumenter kan foretage kontantløse betalinger i hele euroområdet fra én enkelt konto, uanset hvor den befinder sig i euroområdet, lige så let, effektivt og sikkert, som de i dag kan foretage indenlandske betalinger.

Ved at skabe åbne og fælles standarder, som fjerner tekniske og handelsmæssige hindringer, og ved at fremme effektiv konkurrence opnås et forbedret serviceniveau, som slutbrugerne af disse tjenester, dvs. forbrugerne, erhvervslivet og myndighederne, vil drage fordel af i form af gennemsigtige priser og omkostningseffektive tjenester. SEPA gør betalingssektoren mere effektiv, hvorved der opnås betydelige besparelser og fordele for den europæiske økonomi i bredere forstand, som på denne måde lettere kan nå sit fulde potentiale.

SEPA-processen forudsætter, at der sker en kontinuerlig forbedring af betalingstjenesterne ved at tilbyde paneuropæiske produkter, som er lige så enkle, effektive og sikre, som nationale produkter er det i dag. Man må altså kunne foregribe, hvordan moderne betalingssystemer vil se ud mod slutningen af dette årti og fortsætte med at forbedre serviceniveauet. SEPA skal være fremadskuende og såvel udnytte som fremme udviklingen af nye tekniske løsninger. Ud over SEPAs kerneprodukter, der for tiden er under udvikling, kan nye tekniske løsninger, fx e-fakturering, medføre store fordele.

Det er helt afgørende, at både betalingstjenester og håndteringen af betalinger standardiseres. Det er derfor meget vigtigt, at brugerne, herunder især virksomhederne, og andre relevante interessenter er med til at udarbejde standarderne.

Delmål

Betydelige fremskridt i realiseringen af SEPA er allerede gjort af European Payments Council (EPC) i forbindelse med etableringen af de nødvendige ordninger, rammer og standarder, som ligger til grund for SEPA. Kommissionen og ECB benytter lejligheden til at understrege, at de støtter de målsætninger, som EPC har opstillet for januar 2008:

  • EUs borgere, virksomheder og offentlige myndigheder bør have mulighed for at anvende de SEPA-betalingsinstrumenter til kreditoverførsler og direkte debiteringer, som er defineret af EPC.
  • Tekniske hindringer for grænseoverskridende accept i butikker og ved kontanthævninger i forbindelse med kortbetalinger i euro bør være fjernet. Der bør desuden defineres hensigtsmæssige tekniske og kontraktlige bestemmelser og standarder for at sikre interoperabilitet.
  • De nødvendige forudsætninger for, at infrastrukturerne bliver SEPA-kompatible, er på plads. Det kræver som minimum åbne og fælles standarder, der er tilgængelige for alle i EU, der håndterer betalinger og udbyder infrastruktur til eurobetalinger, så det sikres, at der kan opnås interoperabilitet og effektiv konkurrence.

Kommissionen og ECB understreger desuden, at det er vigtigt, at alle relevante interessenter, herunder især den offentlige sektor, bidrager til virkeliggørelsen af SEPA. Ved at vise politisk støtte og ved hurtigt at indføre SEPA-produkterne kan den offentlige sektor spille en vigtig rolle for SEPAs succes.

Kommissionen og ECB støtter også de ordninger og rammer, der blev vedtaget af EPC den 8. marts 2006, og som udgør grundlaget for de SEPA-produkter, der skal indføres i 2008. Kommissionen og ECB tillægger EPCs fremtidige arbejde med at udbygge disse ordninger og rammer stor betydning, så brugernes behov også fremover tilgodeses, samtidig med at det sikres, at serviceniveauet hele tiden forbedres. Set i lyset heraf ser Kommissionen og ECB dialogen mellem EPC og slutbrugerne som en velkommen begyndelse, og det samme gælder deres vilje til mere åbent at inddrage alle interessenter fremover. De hilser også forpligtelsen til at samarbejde om udviklingen af de nødvendige brancheoverskridende standarder, der skal gøre SEPA interessant for alle, velkommen.

Indførelsen af SEPA-instrumenter er blot det første skridt. Hvis instrumenterne udelukkende blev indført som en grænseoverskridende betalingsløsning, ville det ikke føre til et fuldt integreret marked på euroområdeniveau. En kritisk masse af nationale kreditoverførsler, direkte debiteringer og kortbetalinger skal således være migreret til SEPA-betalingsinstrumenter inden udgangen af 2010. Yderligere skridt er nødvendige for at sikre en udbredt anvendelse af nye og effektive SEPA-instrumenter. SEPA-instrumenternes serviceniveau skal være mindst lige så godt, som det er tilfældet for de nuværende nationale instrumenter; og helst bedre. Det vil bevirke en markedsdrevet overgang til de nye SEPA-instrumenter.

Kommissionen og ECB støtter i videst mulige omfang, at sektoren fortsætter med at være selvregulerende, men på grund af SEPAs store betydning og omfanget af dets samfundsmæssige og økonomiske fordele forbeholder Kommissionen og ECB sig ret til at stille forslag om eller vedtage den nødvendige lovgivning til at indføre SEPA.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt