Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Yhtenäinen euromaksualue

4.5.2006

Euroopan komission ja Euroopan keskuspankin yhteinen julkilausuma

Euroopan komissiolla (komissio) ja Euroopan keskuspankilla (EKP) on sama näkemys yhtenäisestä euromaksualueesta (Single Euro Payments Area, SEPA) ja sen toteuttamisprosessista. Ne tekevät tiiviisti yhteistyötä tässä prosessissa ja kehottavat Euroopan pankkisektoria ja muita asianosaisia luomaan tekniset edellytykset yhtenäisen euromaksualueen toteuttamiselle ennen vuoden 2010 loppua.

Yhtenäinen euromaksualue

Komissio ja EKP mieltävät SEPAn yhtenäisiksi maksupalvelumarkkinoiksi, joilla kilpailu on tehokasta ja maiden rajat ylittävien maksujen ja kotimaisten maksujen välillä ei tehdä eroa euroalueen sisällä. Tätä varten on purettava kaikki tekniset, lainsäädännölliset ja kaupalliset esteet nykyisten kansallisten maksupalvelumarkkinoiden väliltä.

Euroa voidaan pitää euroalueen täysin yhteisenä rahana vasta, kun SEPA toteutuu eli kun kuluttajat, yritykset ja julkisyhteisöt voivat maksaa kaikkialla euroalueella yhteisillä käteiseen perustumattomilla maksuvälineillä samalta tililtä, joka voi sijaita missä tahansa euroalueella, yhtä helposti, tehokkaasti ja turvallisesti kuin tällä hetkellä kotimaassaan.

Palvelujen käyttäjät eli kuluttajat, yritykset ja julkisyhteisöt hyötyvät maksupalvelujen, hintojen vertailtavuuden ja kustannustehokkuuden parantuessa, kun edistetään tehokasta kilpailua ja luodaan yhteiset avoimet standardit, joita pystytään käyttämään ilman teknisiä ja kaupallisia esteitä. SEPAn ansiosta maksualan tehokkuus paranee, mikä tuo merkittäviä säästöjä ja etuja Euroopan taloudelle laajemminkin ja auttaa sitä kehittymään huippuunsa.

SEPA-prosessi edellyttää, että maksupalveluja parannetaan jatkuvasti tarjoamalla käyttöön yleiseurooppalaisia maksuvälineitä, jotka ovat yhtä helppokäyttöisiä, tehokkaita ja turvallisia kuin nykyiset kansalliset maksuvälineet. On pystyttävä ennakoimaan maksujärjestelmien kehitystä vuosikymmenen lopulla ja parantamaan palvelutasoa jatkuvasti. SEPAn on suunnattava tulevaisuuteen, suosittava teknologian suomia uusia mahdollisuuksia ja tuettava niiden käyttöönottoa. Parhaillaan kehitteillä olevien keskeisimpien SEPA-maksuvälineiden ohessa uudet mahdollisuudet, kuten esimerkiksi sähköinen laskutus, voivat osoittautua erittäin hyödyllisiksi.

Maksupalvelujen ja maksujen käsittelyn standardointi on äärimmäisen tärkeää. Onkin välttämätöntä, että käyttäjät, etenkin yritykset, ja muut asianosaiset otetaan mukaan standardien laadintaprosessiin.

Välitavoitteet

European Payments Council (EPC) ‑yhteistyöjärjestö on jo edistänyt SEPAa huomattavasti kehittämällä sen pohjaksi järjestelmiä, ohjeistoja ja välttämättömiä standardeja. Komissio ja EKP korostavat tukevansa EPC:n asettamia tavoitteita, jotka pyritään saavuttamaan tammikuuhun 2008 mennessä:

  • EPC:n määrittelemien SEPA-tilisiirron ja SEPA-suoraveloituksen tulisi olla EU:n kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon toimijoiden käytettävissä.
  • Maiden rajat ylittävien euromääräisten käteisnostojen ja liikkeissä suoritettavien korttimaksujen tekniset esteet tulisi poistaa. Lisäksi olisi määriteltävä sopivat tekniset säännökset ja sopimusehdot yhteensopivuuden varmistamiseksi.
  • Infrastruktuureilla tulisi olla edellytykset muuttua SEPAn vaatimuksia noudattaviksi. Minimivaatimuksena on, että kaikilla EU:n euromääräisiä maksuja käsittelevillä maksupalveluilla ja infrastruktuurien toimittajilla on käytettävissään yhteiset avoimet standardit, joiden avulla valmistellaan infrastruktuurien yhteensopivuutta ja tehokasta kilpailua.

Komissio ja EKP korostavat lisäksi, että kaikkien asianosaisten ja etenkin julkisen sektorin on tärkeää osallistua SEPAn luomiseen. Julkinen sektori voi vaikuttaa SEPAn onnistumiseen merkittävästi ottamalla uudet maksuvälineet käyttöön jo varhaisessa vaiheessa ja tukemalla prosessia poliittisesti.

Komissio ja EKP tukevat vuonna 2008 käyttöön otettavien SEPA-maksuvälineiden pohjaksi EPC:n kanssa 8.3.2006 sovittuja järjestelmiä ja ohjelmia. Komissio ja EKP pitävät erittäin tärkeänä EPC:n työtä järjestelmien ja ohjeistojen kehittämisessä edelleen niin, että ne vastaavat aina käyttäjien uusia vaatimuksia ja palvelutasoa pystytään jatkuvasti parantamaan. EPC:n ja käyttäjien keskinäinen vuoropuhelu on hyvä alku, ja EPC on sitoutunut ottamaan asianosaiset vastaisuudessa entistä avoimemmin mukaan kehitystyöhön. Komissio ja EKP pitävät myönteisenä myös sitoutumista yhteistyöhön eri toimialojen yhteisten standardien luomiseksi niin, että SEPA muodostuisi houkuttelevaksi kaikille asianosaisille.

SEPA-maksuvälineet ovat vasta ensimmäinen askel, sillä pelkkä maksuvälineiden luominen maiden rajat ylittäviä maksuja varten ei synnytä aidosti yhtenäisiä markkinoita euroalueen tasolla. Erityisesti riittävän suuri osa kotimaisista tilisiirroista, suoraveloituksista ja korttimaksuista olisi siirryttävä suorittamaan SEPA-maksuvälineillä vuoden 2010 loppuun mennessä. On vielä tehtävä työtä, jotta uudet ja tehokkaat SEPA-maksuvälineet myös otetaan yleiseen käyttöön. SEPA-maksuvälineitä käytettäessä palvelutason on oltava vähintäänkin yhtä korkea kuin nykyisillä kansallisilla maksuvälineillä – ja mieluiten parempi. Silloin SEPA-maksuvälineisiin siirrytään markkinalähtöisesti.

Komissio ja EKP tukevat parhaansa mukaan maksualan jatkuvaa itsesääntelyä, mutta SEPA on niin tärkeä ja se tarjoaa niin suuria yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja, että komissio pidättää itsellään nimenomaisen oikeuden tehdä lakiehdotuksia tai luoda tarvittavaa lainsäädäntöä SEPAn aikaansaamiseksi.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle