Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Europeiska centralbankens yttrande över ett förslag till direktiv om betaltjänster på den inre marknaden

28 april 2006

På begäran av Europeiska unionens råd har Europeiska centralbanken (ECB) antagit ett yttrande om ett förslag till direktiv om betaltjänster på den inre marknaden.

ECB välkomnar förslaget till direktiv, eftersom det skapar en övergripande rättslig ram för betaltjänster inom EU. För närvarande finns det en omfattande nationell lagstiftning om betalningar, vilket försvårar genomförandet av det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA). Harmoniseringen av de rättsliga kraven för betalningar är därför en viktig åtgärd som kommer att hjälpa banksektorn i dess arbete med att etablera SEPA.

Trots denna allmänt positiva bedömning tar ECB:s yttrande upp några aspekter i direktiv­förslaget som bör anpassas för att säkerställa en väl fungerande infrastruktur för betalnings­system även i framtiden. ECB har framför allt ett antal synpunkter på omfattningen av den verksamhet som bedrivs av ”betalningsinstitut”, som är ett nytt begrepp som etableras genom direktivet. I detta avseende är förslaget till direktiv är inte tillräckligt klart när det gäller i) vilken typ av verksamhet som betalningsinstitut får bedriva, och ii) huruvida de får ha tillgodohavanden med ekonomiska kännetecken som liknar insättningar eller e-pengar och om de får bevilja krediter som finansieras med medel som tagits emot från allmänheten. Dessa tvetydigheter medför att direktivförslaget kan tolkas på olika sätt. Lämpliga säkerhetsåtgärder bör därför vidtas mot de risker som betalningsinstitut utsätts för och som de själva ger upphov till. Om betalningsinstitut tillåts ha tillgodohavanden som i både ekonomiskt och juridiskt hänseende kan klassas som insättningar, bör de säkerhetsåtgärder som gäller för dessa vara desamma som de som gäller för kreditinstitut och/eller e‑penninginstitut.

Om rådet och Europaparlamentet inför denna nya kategori av betalningsinstitut, bör förslaget till direktiv ändras så att det står klart att betalningsinstitut inte får använda kundernas medel under den begränsade period då medlen överförs från en betalare till en betalnings­mottagare. Detta kan uppnås genom att man inför begränsningar för den verksamhet som betalningsinstitut får bedriva, och genom att man inför lämpliga säkerhetsåtgärder.

Om antagandet av förslaget till direktiv försenas kan införandet av SEPA-förenliga strukturer den 1 januari 2008 och en fullständig övergång till SEPA-instrument fram till 2010 hamna i farozonen. Om förhandlingarna drar ut på tiden bör man överväga att dela upp direktivet i flera delar, och att först anta de delar som är nödvändiga för att SEPA skall kunna genomföras framgångsrikt.

ECB:s yttrande kommer inom kort att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och finns också tillgängligt på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media