Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Stanovisko Evropské centrální banky k navrhované směrnici o platebních službách na vnitřním trhu

28. dubna 2006

Evropská centrální banka (ECB) přijala na žádost Rady Evropské unie stanovisko k navrhované směrnici o platebních službách na vnitřním trhu.

Navrhovaná směrnice je vítanou iniciativou, neboť vytváří ucelený právní rámec pro platební služby v EU. V současné době se na oblast plateb vztahuje celá řada různých vnitrostátních právních předpisů, což komplikuje realizaci jednotného prostoru plateb v eurech (Single Euro Payment Area – SEPA). Harmonizace právní úpravy v oblasti plateb je proto nezbytným krokem, jenž bankovnímu sektoru napomůže v jeho úsilí o vytvoření SEPA.

Přes toto celkově kladné hodnocení poukazuje stanovisko ECB na určité aspekty navrhované směrnice, jež by měly být upraveny s cílem zabezpečit plynulé fungování infrastruktury platebních systémů. ECB má především řadu připomínek k rozsahu činnosti „platebních institucí“, což je nový koncept, který navrhovaná směrnice zavádí. V této souvislosti není z navrhované směrnice dostatečně jasné, i) jaké činnosti mohou platební instituce vykonávat a ii) zdali mohou držet zůstatky, jež vykazují podobné ekonomické znaky jako vklady nebo elektronické peníze, a poskytovat úvěry financované z peněžních prostředků přijatých od veřejnosti. Tyto nejasnosti dávají prostor pro různé výklady navrhované směrnice. V tomto ohledu je zapotřebí, aby byla zakotvena přiměřená ochrana před riziky, kterým jsou platební instituce vystaveny a které tyto instituce představují. Bude-li platebním institucím umožněno držet zůstatky, jež se z ekonomického i právního hlediska považují za vklady, měla by se na ně vztahovat stejná úroveň ochrany jako na úvěrové instituce nebo instituce elektronických peněz.

Zavedou-li Rada a Evropský parlament tuto novou kategorii platebních institucí, je třeba navrhovanou směrnici změnit tak, aby z ní jednoznačně vyplývalo, že po omezenou dobu, po kterou dochází k převodu peněžních prostředků klientů od  plátce k příjemci, nesmějí platební instituce tyto prostředky používat. Toho lze dosáhnout omezením činností, jež mohou platební instituce vykonávat, a zavedením přiměřené úrovně ochrany.

Pokud by se přijetí navrhované směrnice opozdilo, mohlo by to ohrozit jak zavedení systémů, jež budou vyhovovat požadavkům SEPA, k 1. lednu 2008, tak úplný přechod k nástrojům SEPA do roku 2010. Pokud by došlo k prodloužení jednání, bylo by třeba zvážit možnost směrnici rozdělit, přičemž by se upřednostnilo přijetí těch jejích částí, které jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci SEPA.

Stanovisko ECB bude v nejbližší době zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a je rovněž dostupné na internetových stránkách ECB ve všech úředních jazycích Společenství.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média