SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Den Europæiske Centralbanks udtalelse om direktivforslaget om betalingstjenester i det indre marked

28. april 2006

Den Europæiske Centralbank (ECB) har vedtaget sin udtalelse, efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union, om direktivforslaget om betalingstjenester i det indre marked

Direktivforslaget er et meget velkomment initiativ, da det etablerer et fuldstændigt retsgrundlag for betalingstjenester i EU. De eksisterende store forskelle i national lovgivning i forbindelse med betalinger gør gennemførelse af et fælleseuropæisk betalingsområde (SEPA) vanskelig. En harmonisering af lovkravene til betalinger er derfor væsentlig som støtte til bankbranchen i dens bestræbelser på at oprette SEPA.

Trods denne generelt positive vurdering peger ECB’s udtalelse på nogle aspekter ved direktivforslaget, som bør tilrettes for at bevare den smidige funktion af infrastrukturen i betalingssystemet. ECB har i særdeleshed en række betænkeligheder med hensyn til rækkevidden af aktiviteter for “betalingsinstitutter” - et nyt begreb, som indføres med direktivforslaget. I denne henseende er direktivforslaget ikke tilstrækkelig klart for så vidt angår: (i) hvilken slags aktiviteter, betalingsinstitutter har ret til at udføre, og (ii) om de har ret til at have indeståender med samme økonomiske egenskaber som indlån eller elektroniske penge, samt yde kredit, som finansieres af penge modtaget fra offentligheden. Sådanne tvetydigheder i direktivforslaget åbner op for forskellige fortolkninger. I denne forbindelse bør der være en passende grad af beskyttelse imod de risici, som betalingsinstitutter løber og selv udgør. Såfremt betalingsinstitutter må have indeståender, der såvel i økonomisk som i retlig betydning opfylder kravene til indlån, bør beskyttelsesniveauet være det samme, som gælder for kreditinstitutter og for udstedere af elektroniske penge.

Såfremt Rådet og Europa-Parlamentet indfører denne nye kategori af betalingsinstitutter, bør direktivforslaget ændres således, at det det gøres fuldstændigt klart, at betalingsinstitutter ikke må anvende kunders midler i den begrænsede tid, hvor midlerne er under overførsel fra indbetaler til betalingsmodtager. Dette kunne ske ved at begrænse de aktiviteter, som er tilladt for betalingsinstitutter, og ved at indføre en tilstrækkelig grad af beskyttelse.

Såfremt vedtagelse af direktivforslaget skulle blive forsinket, kunne der være usikkerhed om indførelsen den 1. januar 2008 af nationale ordninger, som er i overensstemmelse med SEPA, og den fuldstændige overførsel af disse i 2010. I tilfælde af at forhandlingerne trækker ud, kunne overvejes muligheden af at opdele direktivforslaget og prioritere vedtagelse af de dele, som er nødvendige for en vellykket gennemførelse af SEPA.

ECB’s udtalelse offentliggøres om kort tid i Den Europæiske Unions Tidende, og gøres samtidig tilgængelig på alle officielle fællesskabssprog på ECB’s websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt