Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Stanovisko Európskej centrálnej banky k navrhovanej smernici o platobných službách na vnútornom trhu

28. apríla 2006

Európska centrálna banka (ECB) prijala na žiadosť Rady Európskej únie stanovisko k navrhovanej smernici o platobných službách na vnútornom trhu.

Navrhovaná smernica je vítanou iniciatívou, pretože vytvára ucelený právny rámec pre platobné služby v EÚ. V súčasnosti existuje veľmi rozmanitá vnútroštátna právna úprava platieb, čo komplikuje implementáciu jednotnej oblasti platieb v eurách (Single Euro Payment Area – SEPA). Harmonizácia zákonných požiadaviek na platby je preto dôležitým opatrením, ktoré pomôže bankovému sektoru v jeho úsilí o vytvorenie SEPA.

Napriek tomuto celkovo pozitívnemu hodnoteniu stanovisko ECB poukazuje na niektoré aspekty navrhovanej smernice, ktoré by sa mali upraviť tak, aby zabezpečili hladké fungovanie infraštruktúry platobných systémov. ECB znepokojuje predovšetkým rozsah činností „platobných inštitúcií“, čo je nový pojem zavedený navrhovanou smernicou. V tejto súvislosti nie je z navrhovanej smernice dostatočne jasné, i) aké činnosti môžu platobné inštitúcie vykonávať a ii) či môžu držať zostatky, ktoré majú podobné ekonomické znaky ako vklady alebo elektronické peniaze, a poskytovať úvery financované z peňazí prijatých od verejnosti. Tieto nejasnosti umožňujú rôzne výklady navrhovanej smernice. Preto je potrebné zabezpečiť primeranú ochranu pred rizikami, ktorým sú platobné inštitúcie vystavené a ktoré tieto inštitúcie predstavujú. Ak sa platobným inštitúciám umožní držať zostatky, ktoré tak z ekonomického, ako aj z právneho hľadiska predstavujú vklady, mala by sa na ne vzťahovať rovnaká úroveň ochrany ako na úverové inštitúcie a/alebo inštitúcie elektronického peňažníctva.

Ak Rada a Európsky parlament zavedú túto novú kategóriu platobných inštitúcií, je potrebné zmeniť a doplniť navrhovanú smernicu tak, aby z nej jednoznačne vyplývalo, že počas obmedzeného obdobia, kedy dochádza k prevodu finančných prostriedkov klientov od platiteľa k príjemcovi platby, platobné inštitúcie nesmú tieto prostriedky používať. To možno dosiahnuť obmedzením činností, ktoré môžu platobné inštitúcie vykonávať, a zavedením primeranej ochrany.

Ak by sa prijatie navrhovanej smernice oneskorilo, mohlo by to ohroziť zavedenie systémov, ktoré by boli v súlade so SEPA, k 1. januáru 2008, ako aj úplný prechod na nástroje SEPA do roku 2010. Ak by sa predĺžili rokovania, bolo by potrebné zvážiť možnosť rozdelenia smernice, pričom by sa uprednostnilo prijatie tých častí, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú implementáciu SEPA.

Stanovisko ECB sa v krátkom čase uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a je k dispozícii aj na internetovej stránke ECB vo všetkých úradných jazykoch Spoločenstva.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá