Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Euroopan keskuspankin lausunto ehdotuksesta maksupalveluista sisämarkkinoilla annettavaksi direktiiviksi

28.4.2006

Euroopan keskuspankki (EKP) on antanut Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon direktiiviehdotuksesta, joka koskee maksupalveluita sisämarkkinoilla.

EKP pitää direktiiviehdotusta erittäin tervetulleena aloitteena, koska sillä luodaan kattava lainsäädäntö maksupalveluita varten Euroopan unionissa. Nykyisin on olemassa paljon erilaista maksuihin liittyvää kansallista lainsäädäntöä, minkä vuoksi yhtenäisen euromaksualueen toteuttaminen (Single Euro Payment Area eli SEPA) tuottaa ongelmia. Maksuja koskevien oikeudellisten vaatimusten yhdenmukaistaminen on tästä syystä olennaisen tärkeä toimenpide, jolla autetaan pankkisektoria sen SEPA:n luomiseen tähtäävissä pyrkimyksissä.

Tästä yleisesti ottaen myönteisestä arvioinnista huolimatta EKP:n lausunnossa osoitetaan joitakin direktiiviehdotuksen kohtia, jotka olisi muutettava, jotta maksujärjestelmiä koskevan infrastruktuurin toiminta säilytettäisiin moitteettomana. EKP:llä on erityisesti huomautettavaa erinäisistä seikoista, jotka koskevat direktiiviehdotuksessa käyttöönotetun uuden käsitteen eli ’maksulaitosten’ toiminnan soveltamisalaa. Tässä suhteessa direktiiviehdotus ei ole riittävän selkeä seuraavien kysymysten osalta: i) minkälaista toimintaa maksulaitoksilla on lupa harjoittaa ja ii) onko maksulaitoksilla oikeus pitää taloudellisilta ominaispiirteiltään talletuksiin ja sähköiseen rahaan verrattavissa olevia tilejä ja myöntää luottoja, jotka rahoitetaan yleisöltä vastaanotetulla rahalla. Direktiiviehdotus antaa näiden epäselvyyksien vuoksi mahdollisuuden toisistaan poikkeaville tulkinnoille. Tämän vuoksi pitäisi luoda sellaiset tarkoituksenmukaiset toimet, joilla varaudutaan riskeihin, joita maksulaitokset aiheuttavat ja joita niille aiheutuu. Jos maksulaitoksilla on oikeus pitää tilejä, joita sekä taloudellisesti että oikeudellisesti voidaan pitää talletuksina, riskeiltä suojautumisen tason tulisi vastata sitä tasoa, jota sovelletaan luottolaitoksiin ja/tai sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoihin.

Jos neuvosto ja Euroopan parlamentti ottavat tämän uuden maksulaitokset käsittävän luokan käyttöön, direktiiviehdotusta tulisi muuttaa siten, että siinä nimenomaisesti täsmennetään, että maksulaitokset eivät saa käyttää asiakkaiden varoja sen rajoitetun ajanjakson aikana, jolloin varat siirretään maksajalta maksunsaajalle. Tähän päämäärään voitaisiin päästä rajoittamalla sitä toimintaa, jota maksulaitokset saavat harjoittaa, ja ottamalla käyttöön tarkoituksenmukaiset suojatoimet.

Mikäli direktiiviehdotuksen antaminen viivästyy, SEPA:n kanssa sopusoinnussa olevan järjestelmän käyttöönotto 1 päivänä tammikuuta 2008 ja täydellinen siirtyminen SEPA-instrumentteihin vuoteen 2010 mennessä voisi vaarantua. Mikäli neuvottelut pitkittyvät, olisi syytä harkita vaihtoehtoa, jossa direktiivi jaettaisiin osiin niin, että annettaisiin etusija direktiivin sellaisten osien hyväksymiselle, jotka ovat tarpeen SEPA:n onnistuneelle käyttöönotolle.

EKP:n lausunto julkaistaan lähiaikoina Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on myös luettavissa EKP:n www-sivuilla kaikilla yhteisön virallisilla kielillä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle