Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Opinia Europejskego Banku Centralnego w sprawie projektu dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego

28 kwietnia 2006 r.

Zgodnie z wnioskiem Rady Unii Europejskiej, Europejski Bank Centralny (EBC) przyjął opinię w sprawie projektowanej dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego.

Projektowana dyrektywa jest inicjatywą z wszech miar zasługującą na pozytywne przyjęcie, jako że ustanawia ona spójne ramy prawne dla usług płatniczych w UE. Obecnie zastosowanie ma szereg różnorodnych krajowych aktów prawnych dotyczących płatności, co utrudnia wdrażanie Jednolitego Obszaru Płatniczego Euro (Single Euro Payment Area, SEPA). Harmonizacja wymogów prawnych dotyczących płatności w kluczowy sposób wesprze zatem podmioty sektora bankowego w ich wysiłkach na rzecz utworzenia obszaru SEPA.

Pomimo tej zasadniczo pozytywnej oceny, opinia EBC wskazuje na niektóre elementy projektowanej dyrektywy, które wymagają dostosowania w celu ochrony prawidłowego funkcjonowania infrastruktury płatniczej. W szczególności, EBC zgłasza szereg zastrzeżeń dotyczących zakresu działalności „instytucji płatniczych”, stanowiących nowa kategorię prawną wprowadzaną przez projektowaną dyrektywę. W tym zakresie projektowana dyrektywa jest niewystarczająco precyzyjna jeżeli chodzi o: (i) zdefiniowania rodzajów działalności jakich wykonywanie przez instytucje płatnicze ma być dozwolone oraz (ii) określenia, czy instytucje płatnicze mają prawo utrzymywać na rachunkach kwoty o podobnym charakterze ekonomicznym jak depozyty lub pieniądz elektroniczny oraz udzielać kredytów finansowanych przy użyciu środków otrzymanych od klientów. Tego typu niejasności mogą prowadzić do rozbieżnej wykładni przepisów projektowanej dyrektywy. Powinno się zatem wprowadzić odpowiednie gwarancje prawne ograniczające zakres ryzyka ponoszonego oraz stwarzanego przez instytucje płatnicze. Jeżeli przy tym instytucje płatnicze uzyskają prawo utrzymywania kwot na rachunkach, które zarówno z ekonomicznego jak i prawnego punktu widzenia równoważne są depozytom, zakres wskazanych gwarancji prawnych powinien odpowiadać zakresowi podobnych gwarancji dotyczących instytucji kredytowych oraz instytucji pieniądza elektronicznego.

W przypadku wprowadzenia przez Radę oraz Parlament Europejski wskazanej nowej kategorii prawnej jaką stanowią instytucje płatnicze, projektowana dyrektywa powinna zostać zmieniona w celu wyraźnego sprecyzowania, iż instytucje płatnicze nie mogą używać środków należących do klientów w krótkim okresie potrzebnym na przeprowadzenie transferu środków pomiędzy podmiotem dokonującym płatności a jej odbiorcą. Skutek taki można osiągnąć poprzez ograniczenie rodzajów działalności dozwolonych instytucjom płatniczym oraz poprzez wprowadzenie odpowiednich gwarancji prawnych.

W przypadku opóźnienia w przyjmowaniu projektowanej dyrektywy, zagrożone może być zarówno wprowadzanie rozwiązań zgodnych ze standardami SEPA, co ma nastąpić z dniem 1 stycznia 2008 r., jak też pełne przejście na instrumenty SEPA do roku 2010. Na wypadek przedłużania się prowadzonych w tym zakresie negocjacji powinno się rozważyć podzielenie projektowanej dyrektywy w taki sposób aby priorytet uzyskały przepisy niezbędne dla prawidłowego wprowadzenia obszaru SEPA.

Opinia EBC zostanie wkrótce opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także jest udostępniana na stronach internetowych EBC we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami