Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Euroopa Keskpanga arvamus seoses siseturu makseteenuste direktiivi ettepanekuga

28. aprill 2006

Euroopa Keskpank (EKP) on Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu võtnud arvamuse seoses ettepanekuga direktiivi kohta, mis käsitleb siseturu makseteenuseid.

Direktiivi kohta tehtud ettepanekut tuleb toetada, kuna see kehtestab Euroopa Liidus makseteenuste tervikliku õigusraamistiku. Praegu seonduvad maksetega riikide erinevad õigusaktid ning ühtse euromakseala (Single Euro Payment Area, SEPA) rakendamine on keerukas. Maksete õiguslike tingimuste ühtlustamine on seetõttu oluline meede, mis aitab pangasektoril ühtset euromakseala ellu viia.

Kuigi hinnang on üldjoontes positiivne, märgib EKP mitmeid ettepandud direktiivi aspekte, mida tuleks kohandada maksesüsteemi infrastruktuuri sujuva toimimise säilitamiseks. Eelkõige on EKP-l märkusi seoses „maksevahendaja“, mis on ettepandud direktiiviga kehtestatud uus mõiste, tegevuse ulatusega. Ettepandud direktiiv ei ole piisavalt selge järgmise osas: i) millised on maksevahendajatele lubatud tegevused; ja ii) kas neil on lubatud hoida saldosid, mis majandussisu poolest on hoiused, või e-raha ning anda laekunud raha arvel laenu. Osutatud ebaselgus võimaldab ettepandud direktiivi mitmeti tõlgendada. Seetõttu tuleb pakkuda piisavaid kaitsemeetmeid maksevahendajatega seotud riskide vastu. Kui maksevahendajatel on lubatud hoida saldosid, mis nii majanduslikus kui ka õiguslikus mõttes on hoiused, peavad kaitsemeetmed olema samad, mida kohaldatakse krediidi- ja/või e-raha asutuste suhtes.

Kui nõukogu ja Euroopa Parlament loovad vastava uue maksevahendaja liigi, tuleb ettepandud direktiivi muuta ja väljendada selgelt, et maksevahendajad ei või klientide vahendeid kasutada selle piiratud ajavahemiku jooksul, mil vahendeid kantakse üle maksjalt makse saajale. Seda võib teha, piirates maksevahendajate lubatud tegevusi ja kehtestades piisavad kaitsemeetmed.

Ettepandud direktiivi edasilükkumine seaks ohtu ühtse euromaksealaga kooskõlas olevate süsteemide käivitamise 1. jaanuaril 2008 ja täieliku ülemineku SEPA instrumentidele aastaks 2010. Läbirääkimiste jätkumisel tuleks kaaluda direktiivi poolitamist, seades esikohale nende osade vastuvõtmise, mis on vajalikud ühtse euromakseala edukaks rakendamiseks.

EKP arvamus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja see on kättesaadav ka EKP kodulehel kõikides ühenduse ametlikes keeltes.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid