Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

1 декември 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 613 308 3
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 507 401 −16
  2.1 Вземания от МВФ 234 110 −2
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 273 291 −13
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 869 −297
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 019 −131
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 019 −131
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 504 430 1 259
  5.1 Основни операции по рефинансиране 8 472 1 137
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 495 959 128
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −6
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 31 609 7 699
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 911 154 −6 470
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 709 408 −6 284
  7.2 Други ценни книжа 201 746 −186
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 985 0
9 Други активи 384 272 4 202
Общо активи 7 002 047 6 248
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 549 750 2 538
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 722 162 15 835
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 162 961 5 984
  2.2 Депозитно улеснение 3 559 175 9 852
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 26 −2
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 36 123 −1 319
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 267 120 −22 242
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 184 161 −26 125
  5.2 Други задължения 82 959 3 883
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 237 274 3 478
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 925 −151
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 793 17
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 793 17
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 180 715 0
10 Други задължения 263 758 8 092
11 Сметки за преоценка 604 185 0
12 Капитал и резерви 120 242 0
Общо пасиви 7 002 047 6 248
Annexes
5 December 2023