Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

01.12.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 613 308 3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 507 401 −16
  2.1 SVF debitoru parādi 234 110 −2
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 273 291 −13
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 869 −297
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15 019 −131
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15 019 −131
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 504 430 1 259
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 8 472 1 137
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 495 959 128
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −6
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 31 609 7 699
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 4 911 154 −6 470
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 709 408 −6 284
  7.2 Pārējie vērtspapīri 201 746 −186
8 Valdības parāds euro 20 985 0
9 Pārējie aktīvi 384 272 4 202
Kopā aktīvi 7 002 047 6 248
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 549 750 2 538
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 3 722 162 15 835
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 162 961 5 984
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 3 559 175 9 852
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 26 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 36 123 −1 319
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 267 120 −22 242
  5.1 Saistības pret valdību 184 161 −26 125
  5.2 Pārējās saistības 82 959 3 883
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 237 274 3 478
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 15 925 −151
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 793 17
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 793 17
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 180 715 0
10 Pārējās saistības 263 758 8 092
11 Pārvērtēšanas konti 604 185 0
12 Kapitāls un rezerves 120 242 0
Kopā pasīvi 7 002 047 6 248
Annexes
5 December 2023