Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

1 december 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 613.308 3
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 507.401 −16
  2.1 Fordringar på IMF 234.110 −2
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 273.291 −13
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 13.869 −297
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.019 −131
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.019 −131
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 504.430 1.259
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 8.472 1.137
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 495.959 128
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −6
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 31.609 7.699
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 4.911.154 −6.470
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.709.408 −6.284
  7.2 Övriga värdepapper 201.746 −186
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 20.985 0
9 Övriga tillgångar 384.272 4.202
Summa tillgångar 7.002.047 6.248
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.549.750 2.538
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 3.722.162 15.835
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 162.961 5.984
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.559.175 9.852
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 26 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 36.123 −1.319
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 267.120 −22.242
  5.1 Offentliga sektorn 184.161 −26.125
  5.2 Övriga skulder 82.959 3.883
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 237.274 3.478
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 15.925 −151
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.793 17
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 4.793 17
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 180.715 0
10 Övriga skulder 263.758 8.092
11 Värderegleringskonton 604.185 0
12 Kapital och reserver 120.242 0
Summa skulder 7.002.047 6.248
Annexes
5 December 2023