Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

1 december 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 613.308 3
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 507.401 −16
  2.1 Vorderingen op het IMF 234.110 −2
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 273.291 −13
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.869 −297
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.019 −131
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 15.019 −131
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 504.430 1.259
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 8.472 1.137
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 495.959 128
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −6
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 31.609 7.699
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.911.154 −6.470
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.709.408 −6.284
  7.2 Overige effecten 201.746 −186
8 Overheidsschuld, luidende in euro 20.985 0
9 Overige activa 384.272 4.202
Totaal activa 7.002.047 6.248
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.549.750 2.538
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 3.722.162 15.835
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 162.961 5.984
  2.2 Depositofaciliteit 3.559.175 9.852
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 26 −2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 36.123 −1.319
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 267.120 −22.242
  5.1 Overheid 184.161 −26.125
  5.2 Overige verplichtingen 82.959 3.883
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 237.274 3.478
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.925 −151
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.793 17
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.793 17
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 180.715 0
10 Overige passiva 263.758 8.092
11 Herwaarderingsrekeningen 604.185 0
12 Kapitaal en reserves 120.242 0
Totaal passiva 7.002.047 6.248
Annexes
5 December 2023