Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

1 grudnia 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 613.308 3
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 507.401 −16
  2.1 Należności od MFW 234.110 −2
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 273.291 −13
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 13.869 −297
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.019 −131
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.019 −131
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 504.430 1.259
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 8.472 1.137
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 495.959 128
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −6
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 31.609 7.699
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 4.911.154 −6.470
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.709.408 −6.284
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 201.746 −186
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 20.985 0
9 Pozostałe aktywa 384.272 4.202
Aktywa razem 7.002.047 6.248
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.549.750 2.538
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 3.722.162 15.835
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 162.961 5.984
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.559.175 9.852
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 26 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 36.123 −1.319
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 267.120 −22.242
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 184.161 −26.125
  5.2 Pozostałe zobowiązania 82.959 3.883
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 237.274 3.478
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 15.925 −151
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.793 17
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.793 17
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 180.715 0
10 Pozostałe pasywa 263.758 8.092
11 Różnice z wyceny 604.185 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 120.242 0
Pasywa razem 7.002.047 6.248
Annexes
5 December 2023