Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

13 januari 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 592.998 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 525.632 −411
  2.1 Fordringar på IMF 229.743 12
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 295.889 −423
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.916 329
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 12.478 552
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 12.478 552
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.322.377 −168
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 955 −168
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.321.422 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 24.756 −7.055
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.129.338 5.601
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.949.719 7.435
  7.2 Övriga värdepapper 179.619 −1.834
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.589 0
9 Övriga tillgångar 321.967 5.168
Summa tillgångar 7.972.052 4.017
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.566.196 −6.312
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.299.989 11.166
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 172.501 −29.784
  2.2 Inlåningsfacilitet 4.126.243 40.923
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.245 27
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 57.480 3.823
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 472.509 38.872
  5.1 Offentliga sektorn 369.328 42.308
  5.2 Övriga skulder 103.180 −3.436
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 378.255 −46.582
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.015 8
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.768 2
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 4.768 2
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 182.361 0
10 Övriga skulder 295.026 2.548
11 Värderegleringskonton 588.700 −1
12 Kapital och reserver 115.754 491
Summa skulder 7.972.052 4.017
Annexes
17 January 2023