Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

13. januára 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 592 998 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 525 632 −411
  2.1 Pohľadávky voči MMF 229 743 12
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 295 889 −423
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 916 329
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 12 478 552
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 12 478 552
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 322 377 −168
  5.1 Hlavné refinančné operácie 955 −168
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 321 422 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 756 −7 055
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 129 338 5 601
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 949 719 7 435
  7.2 Ostatné cenné papiere 179 619 −1 834
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 589 0
9 Ostatné aktíva 321 967 5 168
Aktíva spolu 7 972 052 4 017
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 566 196 −6 312
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 299 989 11 166
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 172 501 −29 784
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 4 126 243 40 923
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 245 27
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 57 480 3 823
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 472 509 38 872
  5.1 Verejná správa 369 328 42 308
  5.2 Ostatné záväzky 103 180 −3 436
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 378 255 −46 582
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 015 8
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 768 2
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 768 2
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 182 361 0
10 Ostatné záväzky 295 026 2 548
11 Účty precenenia 588 700 −1
12 Základné imanie a rezervné fondy 115 754 491
Pasíva spolu 7 972 052 4 017
Annexes
17 January 2023