Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

13.01.2023.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 592 998 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 525 632 −411
  2.1 SVF debitoru parādi 229 743 12
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 295 889 −423
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 20 916 329
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12 478 552
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 12 478 552
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 1 322 377 −168
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 955 −168
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1 321 422 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 24 756 −7 055
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 129 338 5 601
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 949 719 7 435
  7.2 Pārējie vērtspapīri 179 619 −1 834
8 Valdības parāds euro 21 589 0
9 Pārējie aktīvi 321 967 5 168
Kopā aktīvi 7 972 052 4 017
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 566 196 −6 312
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 299 989 11 166
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 172 501 −29 784
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 4 126 243 40 923
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 245 27
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 57 480 3 823
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 472 509 38 872
  5.1 Saistības pret valdību 369 328 42 308
  5.2 Pārējās saistības 103 180 −3 436
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 378 255 −46 582
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 015 8
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 768 2
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 768 2
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 182 361 0
10 Pārējās saistības 295 026 2 548
11 Pārvērtēšanas konti 588 700 −1
12 Kapitāls un rezerves 115 754 491
Kopā pasīvi 7 972 052 4 017
Annexes
17 January 2023