Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

13 stycznia 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 592.998 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 525.632 −411
  2.1 Należności od MFW 229.743 12
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 295.889 −423
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 20.916 329
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 12.478 552
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 12.478 552
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.322.377 −168
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 955 −168
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.321.422 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.756 −7.055
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.129.338 5.601
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.949.719 7.435
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 179.619 −1.834
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.589 0
9 Pozostałe aktywa 321.967 5.168
Aktywa razem 7.972.052 4.017
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.566.196 −6.312
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.299.989 11.166
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 172.501 −29.784
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 4.126.243 40.923
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.245 27
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 57.480 3.823
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 472.509 38.872
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 369.328 42.308
  5.2 Pozostałe zobowiązania 103.180 −3.436
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 378.255 −46.582
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.015 8
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.768 2
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.768 2
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 182.361 0
10 Pozostałe pasywa 295.026 2.548
11 Różnice z wyceny 588.700 −1
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 115.754 491
Pasywa razem 7.972.052 4.017
Annexes
17 January 2023