Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

13 януари 2023 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 592 998 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 525 632 −411
  2.1 Вземания от МВФ 229 743 12
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 295 889 −423
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 916 329
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 12 478 552
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 12 478 552
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 322 377 −168
  5.1 Основни операции по рефинансиране 955 −168
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 1 321 422 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 24 756 −7 055
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 129 338 5 601
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 949 719 7 435
  7.2 Други ценни книжа 179 619 −1 834
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 589 0
9 Други активи 321 967 5 168
Общо активи 7 972 052 4 017
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 566 196 −6 312
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 299 989 11 166
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 172 501 −29 784
  2.2 Депозитно улеснение 4 126 243 40 923
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 245 27
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 57 480 3 823
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 472 509 38 872
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 369 328 42 308
  5.2 Други задължения 103 180 −3 436
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 378 255 −46 582
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 015 8
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 768 2
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 768 2
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 182 361 0
10 Други задължения 295 026 2 548
11 Сметки за преоценка 588 700 −1
12 Капитал и резерви 115 754 491
Общо пасиви 7 972 052 4 017
Annexes
17 January 2023