Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets första konsoliderade balansräkning

1 januari 2023
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 593.004
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 526.929
  2.1 Fordringar på IMF 229.731
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 297.198
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 20.994
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.891
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.891
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.324.347
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 2.406
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.321.422
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 519
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 37.400
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.119.252
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.937.199
  7.2 Övriga värdepapper 182.053
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.589
9 Övriga tillgångar 327.028
Summa tillgångar 7.987.435
Skulder (Miljoner EUR) Ställning
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.576.419
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.017.551
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 237.545
  2.2 Inlåningsfacilitet 3.778.787
  2.3 Inlåning med fast löptid 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.219
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 81.610
4 Emitterade skuldcertifikat 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 568.309
  5.1 Offentliga sektorn 439.618
  5.2 Övriga skulder 128.692
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 538.279
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.895
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.719
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 4.719
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 182.361
10 Övriga skulder 303.716
11 Värderegleringskonton 587.532
12 Kapital och reserver 115.045
Summa skulder 7.987.435
Annexes
10 January 2023