Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem

1 januari 2023
Activa (EUR miljoenen) Stand
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 593.004
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 526.929
  2.1 Vorderingen op het IMF 229.731
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 297.198
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.994
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.891
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.891
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.324.347
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 2.406
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.321.422
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 519
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 37.400
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.119.252
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.937.199
  7.2 Overige effecten 182.053
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.589
9 Overige activa 327.028
Totaal activa 7.987.435
Passiva (EUR miljoenen) Stand
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.576.419
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.017.551
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 237.545
  2.2 Depositofaciliteit 3.778.787
  2.3 Termijndeposito's 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.219
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 81.610
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 568.309
  5.1 Overheid 439.618
  5.2 Overige verplichtingen 128.692
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 538.279
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.895
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.719
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.719
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 182.361
10 Overige passiva 303.716
11 Herwaarderingsrekeningen 587.532
12 Kapitaal en reserves 115.045
Totaal passiva 7.987.435
Annexes
10 January 2023