Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému

1. januára 2023
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 593 004
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 526 929
  2.1 Pohľadávky voči MMF 229 731
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 297 198
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 20 994
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 891
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 891
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 324 347
  5.1 Hlavné refinančné operácie 2 406
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 321 422
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 519
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 400
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 119 252
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 937 199
  7.2 Ostatné cenné papiere 182 053
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 589
9 Ostatné aktíva 327 028
Aktíva spolu 7 987 435
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 576 419
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 017 551
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 237 545
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 3 778 787
  2.3 Termínované vklady 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 219
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 81 610
4 Vydané dlhové certifikáty 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 568 309
  5.1 Verejná správa 439 618
  5.2 Ostatné záväzky 128 692
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 538 279
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 895
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 719
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 719
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 182 361
10 Ostatné záväzky 303 716
11 Účty precenenia 587 532
12 Základné imanie a rezervné fondy 115 045
Pasíva spolu 7 987 435
Annexes
10 January 2023