Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu

1 stycznia 2023
Aktywa (w mln EUR) Stan
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 593.004
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 526.929
  2.1 Należności od MFW 229.731
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 297.198
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 20.994
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.891
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.891
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.324.347
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 2.406
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.321.422
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 519
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 37.400
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.119.252
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.937.199
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 182.053
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.589
9 Pozostałe aktywa 327.028
Aktywa razem 7.987.435
Pasywa (w mln EUR) Stan
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.576.419
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.017.551
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 237.545
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 3.778.787
  2.3 Depozyty terminowe 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.219
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 81.610
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 568.309
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 439.618
  5.2 Pozostałe zobowiązania 128.692
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 538.279
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.895
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.719
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.719
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 182.361
10 Pozostałe pasywa 303.716
11 Różnice z wyceny 587.532
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 115.045
Pasywa razem 7.987.435
Annexes
10 January 2023