Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

5 augusti 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 604.275 2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 520.478 −620
  2.1 Fordringar på IMF 226.577 9
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 293.900 −628
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 26.829 1.131
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.828 −485
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.828 −485
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.125.582 −213
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 864 −213
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.124.718 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 0
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 15.231 −15.562
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.117.855 −7.775
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.952.164 −6.697
  7.2 Övriga värdepapper 165.691 −1.078
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 21.680 0
9 Övriga tillgångar 304.223 5.024
Summa tillgångar 8.745.981 −18.498
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.595.838 −5.033
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.625.647 57.071
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.959.694 104.233
  2.2 Inlåningsfacilitet 664.106 −46.952
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.847 −209
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 53.041 −7.494
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 744.313 −99.855
  5.1 Offentliga sektorn 546.767 −95.156
  5.2 Övriga skulder 197.546 −4.699
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 476.104 33.951
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 11.305 −182
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.920 195
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 5.920 195
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 184.896 0
10 Övriga skulder 325.558 2.848
11 Värderegleringskonton 608.538 0
12 Kapital och reserver 114.820 0
Summa skulder 8.745.981 −18.498
Annexes
9 August 2022