Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

5 август 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 604 275 2
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 520 478 −620
  2.1 Вземания от МВФ 226 577 9
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 293 900 −628
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 26 829 1 131
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 9 828 −485
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 9 828 −485
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 125 582 −213
  5.1 Основни операции по рефинансиране 864 −213
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 124 718 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 0
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 15 231 −15 562
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 117 855 −7 775
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 952 164 −6 697
  7.2 Други ценни книжа 165 691 −1 078
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 21 680 0
9 Други активи 304 223 5 024
Общо активи 8 745 981 −18 498
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 595 838 −5 033
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 625 647 57 071
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 959 694 104 233
  2.2 Депозитно улеснение 664 106 −46 952
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 847 −209
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 53 041 −7 494
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 744 313 −99 855
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 546 767 −95 156
  5.2 Други задължения 197 546 −4 699
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 476 104 33 951
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 305 −182
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 920 195
  8.1 Депозити, салда и други задължения 5 920 195
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 184 896 0
10 Други задължения 325 558 2 848
11 Сметки за преоценка 608 538 0
12 Капитал и резерви 114 820 0
Общо пасиви 8 745 981 −18 498
Annexes
9 August 2022