Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

5 augustus 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 604.275 2
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 520.478 −620
  2.1 Vorderingen op het IMF 226.577 9
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 293.900 −628
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 26.829 1.131
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.828 −485
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 9.828 −485
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.125.582 −213
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 864 −213
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.124.718 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 15.231 −15.562
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.117.855 −7.775
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.952.164 −6.697
  7.2 Overige effecten 165.691 −1.078
8 Overheidsschuld, luidende in euro 21.680 0
9 Overige activa 304.223 5.024
Totaal activa 8.745.981 −18.498
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.595.838 −5.033
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.625.647 57.071
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.959.694 104.233
  2.2 Depositofaciliteit 664.106 −46.952
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.847 −209
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 53.041 −7.494
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 744.313 −99.855
  5.1 Overheid 546.767 −95.156
  5.2 Overige verplichtingen 197.546 −4.699
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 476.104 33.951
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.305 −182
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.920 195
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.920 195
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 184.896 0
10 Overige passiva 325.558 2.848
11 Herwaarderingsrekeningen 608.538 0
12 Kapitaal en reserves 114.820 0
Totaal passiva 8.745.981 −18.498
Annexes
9 August 2022