Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

05.08.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 604 275 2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 520 478 −620
  2.1 SVF debitoru parādi 226 577 9
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 293 900 −628
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 26 829 1 131
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 828 −485
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9 828 −485
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 125 582 −213
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 864 −213
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 124 718 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 0
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 15 231 −15 562
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 117 855 −7 775
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 952 164 −6 697
  7.2 Pārējie vērtspapīri 165 691 −1 078
8 Valdības parāds euro 21 680 0
9 Pārējie aktīvi 304 223 5 024
Kopā aktīvi 8 745 981 −18 498
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 595 838 −5 033
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 625 647 57 071
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 959 694 104 233
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 664 106 −46 952
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1 847 −209
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 53 041 −7 494
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 744 313 −99 855
  5.1 Saistības pret valdību 546 767 −95 156
  5.2 Pārējās saistības 197 546 −4 699
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 476 104 33 951
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 11 305 −182
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5 920 195
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5 920 195
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 184 896 0
10 Pārējās saistības 325 558 2 848
11 Pārvērtēšanas konti 608 538 0
12 Kapitāls un rezerves 114 820 0
Kopā pasīvi 8 745 981 −18 498
Annexes
9 August 2022