Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

5. augusta 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 604 275 2
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 520 478 −620
  2.1 Pohľadávky voči MMF 226 577 9
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 293 900 −628
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 829 1 131
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 828 −485
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 9 828 −485
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 125 582 −213
  5.1 Hlavné refinančné operácie 864 −213
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 124 718 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 15 231 −15 562
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 117 855 −7 775
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 952 164 −6 697
  7.2 Ostatné cenné papiere 165 691 −1 078
8 Dlh verejnej správy v eurách 21 680 0
9 Ostatné aktíva 304 223 5 024
Aktíva spolu 8 745 981 −18 498
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 595 838 −5 033
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 625 647 57 071
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 959 694 104 233
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 664 106 −46 952
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 847 −209
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 53 041 −7 494
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 744 313 −99 855
  5.1 Verejná správa 546 767 −95 156
  5.2 Ostatné záväzky 197 546 −4 699
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 476 104 33 951
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 11 305 −182
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 920 195
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 920 195
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 184 896 0
10 Ostatné záväzky 325 558 2 848
11 Účty precenenia 608 538 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 114 820 0
Pasíva spolu 8 745 981 −18 498
Annexes
9 August 2022