Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

5 sierpnia 2022
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 604.275 2
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 520.478 −620
  2.1 Należności od MFW 226.577 9
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 293.900 −628
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 26.829 1.131
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 9.828 −485
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 9.828 −485
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.125.582 −213
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 864 −213
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 2.124.718 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 0 0
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 15.231 −15.562
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 5.117.855 −7.775
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 4.952.164 −6.697
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 165.691 −1.078
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 21.680 0
9 Pozostałe aktywa 304.223 5.024
Aktywa razem 8.745.981 −18.498
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.595.838 −5.033
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 4.625.647 57.071
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 3.959.694 104.233
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 664.106 −46.952
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.847 −209
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 53.041 −7.494
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 744.313 −99.855
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 546.767 −95.156
  5.2 Pozostałe zobowiązania 197.546 −4.699
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 476.104 33.951
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 11.305 −182
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.920 195
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.920 195
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 184.896 0
10 Pozostałe pasywa 325.558 2.848
11 Różnice z wyceny 608.538 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 114.820 0
Pasywa razem 8.745.981 −18.498
Annexes
9 August 2022