Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

18 февруари 2022 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 559 437 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 498 853 1 756
  2.1 Вземания от МВФ 219 304 −1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 279 549 1 757
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 102 −1 737
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 9 975 −85
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 9 975 −85
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 201 762 −1
  5.1 Основни операции по рефинансиране 296 65
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 2 201 466 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −66
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 27 278 −629
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 5 008 340 17 514
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 836 866 16 694
  7.2 Други ценни книжа 171 474 819
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 22 118 0
9 Други активи 316 046 −707
Общо активи 8 667 911 16 110
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 543 524 1 235
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 4 637 096 −42 324
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 3 876 589 −192 723
  2.2 Депозитно улеснение 757 894 150 541
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 613 −142
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 49 391 −790
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 831 961 66 838
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 690 395 74 006
  5.2 Други задължения 141 566 −7 168
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 420 408 −10 738
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 171 34
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 316 −6
  8.1 Депозити, салда и други задължения 3 316 −6
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 834 0
10 Други задължения 325 419 1 903
11 Сметки за преоценка 554 861 0
12 Капитал и резерви 109 931 −41
Общо пасиви 8 667 911 16 110
Annexes
22 February 2022