Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

18 februari 2022
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 559.437 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 498.853 1.756
  2.1 Fordringar på IMF 219.304 −1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 279.549 1.757
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.102 −1.737
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 9.975 −85
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 9.975 −85
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 2.201.762 −1
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 296 65
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 2.201.466 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −66
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 27.278 −629
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 5.008.340 17.514
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 4.836.866 16.694
  7.2 Övriga värdepapper 171.474 819
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.118 0
9 Övriga tillgångar 316.046 −707
Summa tillgångar 8.667.911 16.110
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.543.524 1.235
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 4.637.096 −42.324
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 3.876.589 −192.723
  2.2 Inlåningsfacilitet 757.894 150.541
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.613 −142
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 49.391 −790
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 831.961 66.838
  5.1 Offentliga sektorn 690.395 74.006
  5.2 Övriga skulder 141.566 −7.168
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 420.408 −10.738
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 13.171 34
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 3.316 −6
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 3.316 −6
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 178.834 0
10 Övriga skulder 325.419 1.903
11 Värderegleringskonton 554.861 0
12 Kapital och reserver 109.931 −41
Summa skulder 8.667.911 16.110
Annexes
22 February 2022