Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

18.02.2022.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 559 437 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 498 853 1 756
  2.1 SVF debitoru parādi 219 304 −1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 279 549 1 757
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24 102 −1 737
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9 975 −85
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 9 975 −85
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 2 201 762 −1
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 296 65
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 2 201 466 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −66
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 27 278 −629
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 5 008 340 17 514
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 4 836 866 16 694
  7.2 Pārējie vērtspapīri 171 474 819
8 Valdības parāds euro 22 118 0
9 Pārējie aktīvi 316 046 −707
Kopā aktīvi 8 667 911 16 110
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 543 524 1 235
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 4 637 096 −42 324
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 3 876 589 −192 723
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 757 894 150 541
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 613 −142
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 49 391 −790
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 831 961 66 838
  5.1 Saistības pret valdību 690 395 74 006
  5.2 Pārējās saistības 141 566 −7 168
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 420 408 −10 738
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 13 171 34
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 3 316 −6
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 3 316 −6
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 178 834 0
10 Pārējās saistības 325 419 1 903
11 Pārvērtēšanas konti 554 861 0
12 Kapitāls un rezerves 109 931 −41
Kopā pasīvi 8 667 911 16 110
Annexes
22 February 2022