Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

18. februára 2022
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 559 437 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 498 853 1 756
  2.1 Pohľadávky voči MMF 219 304 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 279 549 1 757
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 102 −1 737
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 9 975 −85
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 9 975 −85
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 201 762 −1
  5.1 Hlavné refinančné operácie 296 65
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 201 466 0
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −66
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 27 278 −629
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 5 008 340 17 514
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 836 866 16 694
  7.2 Ostatné cenné papiere 171 474 819
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 118 0
9 Ostatné aktíva 316 046 −707
Aktíva spolu 8 667 911 16 110
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 543 524 1 235
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 637 096 −42 324
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 876 589 −192 723
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 757 894 150 541
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 613 −142
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 49 391 −790
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 831 961 66 838
  5.1 Verejná správa 690 395 74 006
  5.2 Ostatné záväzky 141 566 −7 168
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 420 408 −10 738
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 13 171 34
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 316 −6
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 316 −6
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 178 834 0
10 Ostatné záväzky 325 419 1 903
11 Účty precenenia 554 861 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 109 931 −41
Pasíva spolu 8 667 911 16 110
Annexes
22 February 2022