Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

18 februari 2022
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 559.437 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 498.853 1.756
  2.1 Vorderingen op het IMF 219.304 −1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 279.549 1.757
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.102 −1.737
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 9.975 −85
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 9.975 −85
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.201.762 −1
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 296 65
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.201.466 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −66
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 27.278 −629
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 5.008.340 17.514
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.836.866 16.694
  7.2 Overige effecten 171.474 819
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.118 0
9 Overige activa 316.046 −707
Totaal activa 8.667.911 16.110
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.543.524 1.235
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.637.096 −42.324
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.876.589 −192.723
  2.2 Depositofaciliteit 757.894 150.541
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.613 −142
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 49.391 −790
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 831.961 66.838
  5.1 Overheid 690.395 74.006
  5.2 Overige verplichtingen 141.566 −7.168
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 420.408 −10.738
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.171 34
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.316 −6
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 3.316 −6
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 178.834 0
10 Overige passiva 325.419 1.903
11 Herwaarderingsrekeningen 554.861 0
12 Kapitaal en reserves 109.931 −41
Totaal passiva 8.667.911 16.110
Annexes
22 February 2022