Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

18 октомври 2019 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 474 063 −11
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 357 230 −1 696
  2.1 Вземания от МВФ 82 364 −7
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 274 866 −1 689
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 18 466 84
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 549 376
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 549 376
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 665 711 −341
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 882 −407
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 663 757 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 72 66
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 30 759 778
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 827 298 −3 353
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 606 529 −3 389
  7.2 Други ценни книжа 220 768 36
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 23 434 0
9 Други активи 272 606 −982
Общо активи 4 687 115 −5 145
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 254 246 −424
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 832 492 −19 414
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 393 789 723
  2.2 Депозитно улеснение 438 704 −20 137
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 4 537 309
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 447 488 27 082
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 307 999 27 394
  5.2 Други задължения 139 489 −312
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 217 432 −10 311
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 582 −872
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 655 −505
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 655 −505
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 58 147 0
10 Други задължения 269 064 −1 011
11 Сметки за преоценка 478 272 0
12 Капитал и резерви 107 201 0
Общо пасиви 4 687 115 −5 145