Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

18 oktober 2019
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 474.063 −11
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 357.230 −1.696
  2.1 Fordringar på IMF 82.364 −7
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 274.866 −1.689
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 18.466 84
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.549 376
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.549 376
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 665.711 −341
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.882 −407
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 663.757 0
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 72 66
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.759 778
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.827.298 −3.353
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.606.529 −3.389
  7.2 Övriga värdepapper 220.768 36
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 23.434 0
9 Övriga tillgångar 272.606 −982
Summa tillgångar 4.687.115 −5.145
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.254.246 −424
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.832.492 −19.414
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.393.789 723
  2.2 Inlåningsfacilitet 438.704 −20.137
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.537 309
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 447.488 27.082
  5.1 Offentliga sektorn 307.999 27.394
  5.2 Övriga skulder 139.489 −312
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 217.432 −10.311
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 7.582 −872
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.655 −505
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 10.655 −505
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 58.147 0
10 Övriga skulder 269.064 −1.011
11 Värderegleringskonton 478.272 0
12 Kapital och reserver 107.201 0
Summa skulder 4.687.115 −5.145