Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

18.10.2019.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 474 063 −11
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 357 230 −1 696
  2.1 SVF debitoru parādi 82 364 −7
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 274 866 −1 689
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 18 466 84
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17 549 376
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17 549 376
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 665 711 −341
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 1 882 −407
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 663 757 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 72 66
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 30 759 778
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 827 298 −3 353
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 606 529 −3 389
  7.2 Pārējie vērtspapīri 220 768 36
8 Valdības parāds euro 23 434 0
9 Pārējie aktīvi 272 606 −982
Kopā aktīvi 4 687 115 −5 145
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 254 246 −424
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 832 492 −19 414
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 393 789 723
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 438 704 −20 137
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 4 537 309
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 447 488 27 082
  5.1 Saistības pret valdību 307 999 27 394
  5.2 Pārējās saistības 139 489 −312
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 217 432 −10 311
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 7 582 −872
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 655 −505
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 655 −505
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 58 147 0
10 Pārējās saistības 269 064 −1 011
11 Pārvērtēšanas konti 478 272 0
12 Kapitāls un rezerves 107 201 0
Kopā pasīvi 4 687 115 −5 145