Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

18 Οκτωβρίου 2019
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 474.063 −11
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 357.230 −1.696
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 82.364 −7
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 274.866 −1.689
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 18.466 84
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.549 376
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.549 376
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 665.711 −341
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 1.882 −407
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 663.757 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 72 66
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 30.759 778
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.827.298 −3.353
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.606.529 −3.389
  7.2 Λοιποί τίτλοι 220.768 36
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 23.434 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 272.606 −982
Σύνολο ενεργητικού 4.687.115 −5.145
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.254.246 −424
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.832.492 −19.414
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.393.789 723
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 438.704 −20.137
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4.537 309
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 447.488 27.082
  5.1 Γενική κυβέρνηση 307.999 27.394
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 139.489 −312
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 217.432 −10.311
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 7.582 −872
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 10.655 −505
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 10.655 −505
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 58.147 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 269.064 −1.011
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 478.272 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 107.201 0
Σύνολο παθητικού 4.687.115 −5.145